ซีพี ออลล์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564  โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยลงคะแนนมากกว่า 99%

EGM-Resolution_EN