ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง สกสค. และมูลนิธิช่วยครูฯ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพให้บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง สกสค. และมูลนิธิช่วยครูฯ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพให้บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคงให้กับบุตรหลาน ในอุปการะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามกับ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคุณองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย พร้อมกับตัวแทนทั้ง 3 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานในอุปการะของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในระดับ ปวช. ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี รวมถึงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนมีรายได้ระหว่างเรียนและการมีงานทำที่มั่นคง สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป