เพราะเรามีเพื่อนที่รัก และมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน เราจึงได้ “ที่ 1 ของโลก”

  >  ข่าวสาร   >   เพราะเรามีเพื่อนที่รัก และมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน เราจึงได้ “ที่ 1 ของโลก”

“ซีพี ออลล์” ได้ที่ 1 ของโลก ในฐานะบริษัทชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประจำปี 2019

กลุ่มดัชนี DJSI  World ประเภทอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

 

 

DJSI-CP-ALL

 

 

เพราะคำว่า “เพื่อน” ที่พร้อมมุ่งมั่นไปด้วยกันในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี

 

ส่งผลให้ในปี 2019 ซีพี ออลล์ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2017-2019) โดยมีคะแนนเป็นที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและอุปโภค บริโภค (Food & Staples Retailing) ของกลุ่ม World Index