“ตาวิเศษ” จับมือ “ซีพี ออลล์”และเครือข่าย จัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” ยุค New Normal

สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ร่วมกับ ซีพี ออลล์, คณะกรรมการชุมชนบ้านครัวเหนือ, สำนักงานเขตราชเทวี, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” ภายใต้โครงการ ตาวิเศษ – บ้านครัว :ชุมชนจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อวางระบบการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชนและผู้มาเยือน เพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เข้าสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal

จากแคมเปญ “อ๊ะ อ๊ะ…ตาวิเศษเห็นนะ” เมื่อ 36 ปีที่แล้ว สู่ เรานะ…ตาวิเศษ”ที่ยืนยันเจตนารมณ์ของตาวิเศษ ในการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการเตือนตัวเองและคนอื่นๆ สู่การลงมือปฏิบัติ ปรับความคิดให้เป็นวิถีที่ใส่ใจดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบครัวนับเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนา ที่ประกอบขึ้นเป็นชุมชนและสังคมที่คุณภาพ ตาวิเศษ จึงมุ่งทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการรณรงค์ และส่งเสริมจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปเสมอมา ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม  ประกอบกับสมาคมฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ตาวิเศษ ขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวันและได้ประสานงานกับชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี ซึ่งอยู่ใกล้เคียง วางแผนจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน แต่เมื่อเกิดการระบาดของ “โควิด-19” ทำให้แผนงานหยุดชะงักไป  ระหว่างนั้น

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย และกลุ่มเพื่อนๆ ได้มีความคิดที่จะสนับสนุนมื้ออาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตาวิเศษจึงได้ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนบ้านครัวเหนือในการแจกอาหารให้กับคนในชุมชนชนโดยผู้รับจะต้องนำภาชนะมาใส่อาหารเองเพื่อไม่ให้เกิดขยะจากกล่องใส่อาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ 7 GO Green ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อ ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก”ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ อาทิ โครงการ “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”, “คิดถุ๊ง คิดถุง ผ่านการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก”, “ปฏิเสธถุง…ได้บุญ”, “7 Go Green Recycled Plastic Road” และ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” โดยโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 211 ล้านบาท มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร กว่า 160 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” นับเป็นความตั้งใจที่ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  โดยในวันที่ 26 กันยายน นี้ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ รวมกว่า 70 คน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ “ตาวิเศษ” ชุมชนบ้านครัวเหนือ และภาคีเครือข่ายกว่า 15 องค์กร  ทำความสะอาดพื้นลานกีฬาชุมชน, ร่วมเก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเหนือ และ ริมคลองแสนแสบ โดยชาวชุมชนได้รวบรวมขยะแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะเศษอาหาร นำมาชั่งน้ำหนักและแลกกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ทั้งของซีพี ออลล์ และที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด, นมไวตามิล, นมมะลิ  ซึ่งขยะที่รวบรวมได้นี้ทางเขตราชเทวีได้จัดรถมารับเพื่อนำไปกำจัด โดยขยะรีไซเคิล ขายให้กับร้านรับซื้อเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้ในชุมชนต่อไป

ส่วนกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ได้จัดให้มีการพัฒนาลานกีฬาชุมชน โดยปลูกต้นไม้ และทำที่นั่งพักผ่อนจากวัสดุเหลือใช้ โดย คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี  นักออกแบบผลิตภัณฑ์รีไซเคิล แบรนด์ The Remaker และสร้างสรรค์งานศิลปะบนพื้นลานกีฬาชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินของครอบครัวยามาลี  โดยศิลปินอาสาสมัคร และชาวชุมชนจะวาดภาพลงบนพื้นลานกีฬาแสดงเส้นทางและจุดเด่นต่างๆ ของชุมชนบ้านครัวเหนือ อาทิ การทอผ้าไหม บ้านไม้โบราณแบบมลายูปัตตานี รวมทั้งป้ายบอกทางสถานที่ต่างๆ อาทิ ศาลาท่าน้ำ อาหารท้องถิ่น มัสยิด รวมถึงคำสอนในศาสนาต่างๆ ทั้งอิสลาม พุทธ และคริสต์   ซึ่งเป็นการผสมผสานของชาวชุมชนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่ริมคลองแสนแสบไว้จนปัจจุบัน

ตาวิเศษ  ซีพี ออลล์  และภาคีเครือข่าย มุ่งหวังว่ากิจกรรม ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาดนี้ จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านครัวเหนือ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในภาพรวมดีขึ้น และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไป

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า