PAT รณรงค์เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่น

  >  ข่าวสาร   >   PAT รณรงค์เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วย นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันแสดงพลังการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ANTI CORRUPTION) โดย นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ วิทยาลัยฯ จะรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับชั้นไม่ข้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมและความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน
เป้าหมายสำคัญในการรณรงค์คือการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ถึงโทษภัยจากการคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคมและประเทศชาติ ทางด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าผู้บริหารและครู อาจารย์ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชั่นคือไม่ข้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ,ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น ,ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางที่องค์กรกำหนด และผู้กระทำการคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่องค์กรกำหนด เป็นต้น