รางวัลและความภาคภูมิใจ

  >  รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลในประเทศ

Thailand Sustainability Investment 2562

รางวัล Sustainability Excellence 2562

รางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2562

Thailand’s Top Corporate Brands 2562

Best Social Media Campaign Award 2562

Thailand’s Most Admired Brand 2562

ESG100 2561

Thailand’s Most Admired Brand 2561

รางวัล “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ 2561”
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

รายงานความยั่งยืนประเภท Recognition 2560

Thailand’s Most Admired Brand 2560

รางวัลจากความร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน 2560

รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น 2559
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

รางวัล “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ” 2559

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2559

รางวัลองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 2559

รางวัล KANO Quality Award 2559 ระดับสูงสุด “Diamond Award”
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

รางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของเมืองไทย 2558-2559”

Thailand Corporate Excellence Awards 2558

รางวัลต่างประเทศ

DJSI World และ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 2562

FTSE4Good Emerging Index 2562 และ FTSE4Good ASEAN 5 Index 2562

DJSI World และ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 2561

FTSE4Good Emerging Index 2561 และ FTSE4Good ASEAN 5 Index 2561

Asia’s Best Managed Companies 2561

DJSI กลุ่มตลาดเกิดใหม่ หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 2560

รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2559 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่น

รางวัล Excellence in Consistent TPM Commitment 2558
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

Deming Prize 2558
บริษัท ซีพีแรม จำกัด