เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  >  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำ ระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด*2,721,111,70030.29
2. South East Asia UK653,019,8027.27
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด649,828,0137.23
4. State Street Bank392,764,3084.37
5. HSBC (Singapore) Nominees PTE LTD346,759,6543.86
6. The Bank of New York230,796,3872.57
7. Chase Nominees Limited216,285,0702.41
8. Nortrust Nominees Limited193,560,4442.15
9. C.P. Foods Holding Ltd*180,000,0002.00
10. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด180,000,0002.00
11. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด*127,900,0001.42
12. บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)*100,000,0001.11
13. C.P. Foods International Limited*83,000,0000.92
14. Orient Success International*60,470,0000.67
15. Worth Access Trading Limited*23,374,0000.26
16. Creative Light Investment Limited*15,860,0000.18
17. อื่นๆ2,808,371,97031.26
รวม8,983,101,348100

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.87 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว