เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  >  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย*
 1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 2,791,624,70031.08
 1.2 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)100,000,0001.11
 1.3 C.P. Foods International Limited83,000,0000.92
 1.4 UBS AG London Branch – C.P. Foods Holding67,919,5560.76
 1.5 UBS AG Hong Kong Branch – Orient Success International60,470,0000.67
 1.6 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด51,000,0000.57
 1.7 Jumbo Kingdom Limited22,316,2000.25
 1.8 Worth Access Trading Limited19,874,0000.22
 1.9 Creative Light Investments Limited15,860,0000.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด898,264,13810.00
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited660,403,0407.35
4. State Street Europe Limited 329,829,9253.67
5. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด180,000,0002.00
6. GIC Private Limited150,480,5001.68
7. สำนักงานประกันสังคม140,218,7001.56
8. BNY Mellon Nominees Limited130,153,2991.45
9. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited114,862,7331.28
10. SE Asia (Type B) Nominees LLC106,580,7331.28
11. นายปริญญา เธียรวร100,000,0001.11
12. AIA Company Limited –EQ4-P70,043,8000.78
13. The Bank of New York Mellon68,451,2260.76
14. อื่นๆ2,826,029,10631.46
รวม8,983,101,348100.00

* กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว