เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  >  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย*
 1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 2,777,006,20030.91
 1.2 UBS AG London Branch - C.P. Foods Holding115,243,556 1.28
 1.3 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)100,000,0001.11
 1.4 C.P. Foods International Limited83,000,0000.92
 1.5 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด66,000,0000.73
 1.6 UBS AG Hong Kong Branch - Orient Success International60,470,0000.67
 1.7 Worth Access Trading Limited23,374,0000.26
 1.8 Creative Light Investments Limited15,860,0000.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด731,066,6778.14
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited660,403,0407.35
4. State Street Europe Limited 298,470,6933.32
5. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด180,000,0002.00
6. SE Asia (Type B) Nominees LLC143,675,2631.60
7. GIC Private Limited124,868,1001.39
8. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited120,860,1301.35
9. สำนักงานประกันสังคม118,196,2001.32
10. BNY Mellon Nominees Limited115,386,2751.28
11. นายปริญญา เธียรวร100,000,0001.11
12. The Bank of New York Mellon97,694,0001.09
13. AIA Company Limited –EQ4-P92,000,0001.02
14. อื่นๆ2,959,527,21432.97
รวม8,983,101,348100.00

* กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว