นายอดิเรก ศรีประทักษ์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2548

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุลราชธานี
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลอีสาน

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2544 – Director Certification Program (DCP)
 • 2548 – Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
 • กรรมการ CPF Investment Ltd.
 • กรรมการ Bellisio Investment Ltd.
 • กรรมการ CPVN Ltd.
 • กรรมการ C.P. Vietnam Corporation
 • กรรมการ CPF (India) Private Ltd.
 • กรรมการ C.P. Cambodia Co., Ltd.
 • กรรมการ C.P. Laos Co., Ltd.
 • กรรมการ Chia Tai (China) Investment Ltd.
 • กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
 • กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd.
 • กรรมการ Bright Excel Investments Ltd.
 • กรรมการ Coination Investments Ltd.
 • กรรมการ Forward Pass Lts.
 • กรรมการ New Splendid Holdings Ltd.
 • กรรมการ Giant Crown Investments Ltd.
 • กรรมการ CPV Food Co., Ltd.
 • กรรมการ JSC Poultry Production Severnaya
 • กรรมการ JSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy
 • กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ CP Aqua Co., Ltd.
 • กรรมการ CPF Canada Holding Corp.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-