ข้อมูลหุ้นกู้

  >  ข้อมูลหุ้นกู้

ข้อมูลหุ้นกู้ ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จำนวน 13 รุ่น 31 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 152,883.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
25,911.80 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
31 ตุลาคม 2556

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2557

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 7 ปี 10,789,800,000 5.10% 31 ตุลาคม 2563
อายุ 10 ปี 15,122,000,000 5.35% 31 ตุลาคม 2566

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
25,197.80 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
27 มีนาคม 2557

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2557

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 7 ปี 9,884,100,000 4.85% 27 ตุลาคม 2564
อายุ 10 ปี 15,313,700,000 5.14% 27 ตุลาคม 2567

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
13,675 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
22 สิงหาคม 2557

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 7 ปี 3,236,000,000 4.75% 22 สิงหาคม 2564
อายุ 10 ปี 10,439,000,000 5.05% 22 สิงหาคม 2567

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
4,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
26 ธันวาคม 2557

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 12 ปี 4,000,000,000 4.80% 26 ธันวาคม 2569*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
10,500 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
30 มิถุนายน 2558

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม และ 30 มิถุนายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี 1,500,000,000 3.65% 30 มิถุนายน 2563
อายุ 7 ปี
3,000,000,000 4.10% 30 มิถุนายน 2565
อายุ 10 ปี 6,000,000,000 4.45% 30 มิถุนายน 2568*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
7,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
18 มีนาคม 2559

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กันยายน และ 18 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 18 กันยายน 2559

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี 1,382,000,000 2.95% 18 มีนาคม 2564
อายุ 7 ปี
937,000,000 3.40% 18 มีนาคม 2566
อายุ 10 ปี 2,074,000,000 4.00% 18 มีนาคม 2569*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
6,099 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
26 สิงหาคม 2559

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 7 ปี 500,000,000 3.25% 26 สิงหาคม 2566
อายุ 10 ปี
748,000,000 3.68% 26 สิงหาคม 2569
อายุ 12 ปี 4,851,000,000 4.00% 26 สิงหาคม 2571

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2559 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
10,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
30 พฤศจิกายน 2559

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี
ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สิทธิไถ่ถอน
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. กำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 30 พ.ย. 2564 (วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
3.ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกเป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง
4. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ วิธีการบันทึกบัญชี จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“BBB+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 10 ราย

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
4,500 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
27 มีนาคม 2560

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2560

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 12 ปี 4,500,000,000 4.70% 27 มีนาคม 2572

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
3,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
18 สิงหาคม 2560

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ 18 สิงหาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 10 ปี 3,000,000,000 3.96% 18 สิงหาคม 2570

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2560 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของ  บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
10,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
22 สิงหาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี
ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี
ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

สิทธิไถ่ถอน
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือ วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
3. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกเป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง
4. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ วิธีการบันทึกบัญชี จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“BBB+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
9,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
17 พฤศจิกายน 2560

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 10 ปี 9,000,000,000 3.50% 17 พฤศจิกายน 2570

ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนทั่วไป

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
9,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
30 พฤศจิกายน 2560

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี 9,000,000,000 3.10% 30 พฤศจิกายน 2565

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้
15,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้
18 มกราคม 2562

วันชำระดอกเบี้ย
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม และ 18 มกราคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
“AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

ชุดที่ มูลค่าหุ้นกู้(บาท) อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี 5,000,000,000 2.86% 18 มกราคม 2565
อายุ 8 ปี 2,466,000,000 3.95% 18 มกราคม 2570
อายุ 10 ปี 1,920,000,000 4.12% 18 มกราคม 2572
อายุ 12 ปี 5,614,000,000 4.40% 18 มกราคม 2574