ข้อมูลหุ้นกู้

ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จำนวน 131 รุ่น 31 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 152,883.60 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้