นักลงทุน

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1)  เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2)   เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4)   เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

(5)   เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6)   เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(7)  เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(9)   เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

(10) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1). ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังมีรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุของแบบฟอร์ม

และส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 16

ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โดย บริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 เท่านั้น

(2). ในกรณีที่เป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย ก่อนรวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันและนำส่งให้บริษัทตามที่อยู่ด้านบน

(3). หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเป็นเรื่องที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 29 มกราคม 2559

(4). คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

(5). เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

Download แบบฟอร์ม การขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า