นักลงทุน

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ข้อ 1. วัตถุประสงค์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียง ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ

2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดดังมีรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุของแบบฟอร์ม และส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 16
ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(3) หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเป็นเรื่องที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

ข้อ 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดดังมีรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุของแบบฟอร์ม และส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 16
ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(4) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า