การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

  >  การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564   

คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564