นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • ปริญญาบริหารธุกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2543 – Director Certification Program (DCP)
 • 2549 – The Role of Chairman

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 • ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
 • กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
 • นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
 • นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
 • กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม
 • กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.
 • กรรมการ Nanjing Tech University Pujiang Institute

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2526 – 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)
 • 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด
 • 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
 • 2522 – 2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด