นางน้ำผึ้ง วงษ์สมิทธ์

นางน้ำผึ้ง วงษ์สมิทธ์

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาโท M.B.A Finance Oklahoma State University, USA
 • ปริญญาตรี International Economics, Economics มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2550 – Director Certification Program (DCP)
 • 2559 – Advance Audit Committee Program (ACCP)
 • 2561 – Role of Chairman Program (RCP)
 • 2564 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเศ็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2560 – ก.ค. 2562 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 2560 – 2561 กรรมการอิสาระ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • 2558 – 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย จำกัด
 • 2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 2546 – 2547 Chief Executive Officer บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด