นายณรงค์ เจียรวนนท์

นายณรงค์ เจียรวนนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2550 – Director Accreditation Program (DAP)
 • 2564 – Director Refreshment Training Program: Lessons Learnt from Financial Cases: How Board should React

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ มูลนิธเทสโก้เพื่อไทย
 • ประธานกรรมการ Chia Tai C.P. Technology (Beijing) Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ Shanghai Zheng Yuan Computer Technology Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ (ร่วม) และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ซีพี รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
 • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 • กรรมการ บจ. ซีพี แลนด์
 • กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ซีพี โซเชียบอิมแพคท์
 • กรรมการ บจ. ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์เปเรชั่น
 • กรรมการบจ. รีเทล พร็อพเพอร์ตี้
 • กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยาริเวอร์ โฮลดิ้งส์
 • กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
 • กรรมการ บจ. วิชดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. วิชดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. วิชดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์
 • คณะกรรมการกำกับดูแลฯ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.
 • กรรมการ บจ. โอเอชที
 • ประธานกรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนส์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประธานกรรมการ บจ. ดิไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่นร
 • รองประธานกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู
 • รองประธานกรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
 • ผู้ช่วยอาวุโสประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ”
 • กรรมการ บจ. พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) Company Limited
 • กรรมการ Chia Tak Xiangyang Holding (Hong Kong) Company Limited
 • กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Company Limited
 • กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Company Limited
 • รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)
 • รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)
 • รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
 • กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 • กรรมการ บจ. ซินีเพล็กซ์
 • กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
 • กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
 • กรรมการ Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.
 • รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.
 • รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (Chaina) Investment Co., Ltdl
 • กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2551 – 2553 กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)