ซีพี ออลล์ เปิดแผนยุทธศาสตร์ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน เดินหน้านโยบาย “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

ซีพี ออลล์ ประกาศเป้าหมายดำเนินงานความยั่งยืนภายใต้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤต ดูแลรอยยิ้มและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวนโยบาย คิดต่าง สร้างโอกาส และแบ่งปัน

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวถึงกุญแจสำคัญในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืนว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือแม้แต่พฤติกรรมผู้บริโภค ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ต้องปรับการดำเนินงาน คิดต่าง สร้างโอกาส และแบ่งปัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงการให้บริการความสะดวกแก่ลูกค้า สังคม ชุมชนและประเทศชาติเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการดูแลพนักงานที่นับว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อความยั่งยืน

          สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance : ESG) ประกอบด้วย

E หรือ Environmental ซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ทำให้ ซีพี ออลล์ มิอาจนิ่งนอนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่เอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมจริงจังกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนด้วยสองมือ

 ซีพี ออลล์ จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในนโยบาย 7 GO Green ประกอบด้วย

Green Store : การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ภายใต้กลยุทธ์ “ร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม”  อาทิ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอยล์เย็น, เครื่องปรับอากาศ, หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น โดยในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ตั้งเป้าในการลดการใช้พลังงานภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เฉลี่ยต่อปี 42.8 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 20,792 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีแผนการขยายการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าปีละ 200 สาขา ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

Green Logistic ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานผ่านโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ กลยุทธ์ “โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ตั้งเป้าในการใช้พลังงานทดแทนในการดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ จำนวน 8.7 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (หน่วยไฟฟ้า) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 4,260 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการร่วมกับคู่ค้าในการทดลองใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV truck) ในการขนส่งสินค้าอีกด้วย

Green Packaging :  โครงการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังในการลดปริมาณขยะพลาสติก ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ และต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) โดยในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ได้ตั้งเป้าถึงผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ คือการสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 512 ตัน, ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจำนวน 10,831 ตัน, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งจำนวน 90,091 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,318 ตัน

และ Green Living  : ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลากสติก” เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมในการ ไม่รับถุงพลาสติก  ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้สานต่อโครงการ “ลดและทดแทน” เพื่อส่งเสริมลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว รวมทั้งโครงการทดแทนการใช้พลาสติกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้าน S หรือ Social การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนันสนุนในระบบเศรษฐกิจ  ด้วยการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs), ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร รวมถึงกลุ่มเประบาง ซึ่งปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรได้มีรายได้รวมกว่า 28,000 ราย, วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมกว่า 32,000 ราย และจำนวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ รวมกว่า 2,900 ราย

สำหรับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ซีพี ออลล์ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าการมอบโอกาสทางการศึกษาสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายรวม จำนวน 6,574 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 83 ล้านบาท และเตรียมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3,146 ทุน รวมเป็นมูลค่ากว่า  840 ล้านบาท  รวมปีการศึกษา 2564 ซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวม 9,720 ทุน เป็นเงินกว่า 923 ล้านบาท

นอกจากนี้  ซีพี ออลล์ ยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี  (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยซีพี ออลล์ วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวน 638 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆอย่างใกล้ชิด 

สุดท้าย ด้าน G หรือ Governance and Economic หมายถึงหลักการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมภิบาล ซีพี ออลล์ มีความเชื่อมั่นว่าแนวปฎิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถช่วยสร้างพื้นฐานความยั่งยืนขององค์กรให้สามารถเติบโตและเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันขององค์กรได้  ซีพี ออลล์ จึงได้ดำเนินงานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านการกำกับดูแลพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อต้านคอร์รัปชั่น  นโยบายความยั่งยืนและแนวทางปฎิบัติรวมถึงจริยธรรมธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต เคารพและปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล การพัฒนาผู้นำและพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้านความยั่งยืน ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าด้านสินค้า บริการ และธุรกิจใหม่ ภายใต้จริยธรรมธุรกิจและหลักธรรมภิบาล

นอกจากนี้เรายังคงสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน เป็นไปตามปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคนนายธานินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า