“ปลูกป่า ปลูกธรรม” ในวันอาสาฬหบูชา ปี 2566 กิจกรรมดีๆ ในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ปลูกป่า ปลูกธรรม” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดเพื่อร่วมกันประกอบศาสนพิธี ในปีนี้ พุทธปัญญาชมรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ อสม.จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเรือนจำบางขวาง พร้อมด้วยองค์กรท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้คนในชุมชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดี ส่งเสริมพุทธศาสนา สวดมนต์ เจริญสติภาวนา ทำบุญและทำกิจกรรมจิตสาธารณะไปพร้อมกัน ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการบูรณะโรงครัว ณ วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า  “ในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา ทางพุทธปัญญาชม ซีพี ออลล์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯเป็นประจำทุกวันศุกร์ จึงได้จัดเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯสัญจร นัดพิเศษโดยผนวกกิจกรรมธรรมะกับกิจกรรมของชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพุทธศาสนาไปพร้อมๆกับประชาชน โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางซีพี ออลล์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนได้ร่วมทำบุญใหญ่ นอกจากการไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายจากพระสุธีวชิรปฏิภาณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ถวายผ้าป่าสามัคคี แล้วยังได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์วัดเพิ่มความร่มรื่นให้กับสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง”

พระมหาสมบัติ สิริวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสามง่าม อ.บางบัวทอง กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่า “เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางศาสนา ทางซีพี ออลล์ ได้มาจัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ เวียนเทียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ที่ทางซีพี ออลล์ นำบุคลากรมาสร้างประโยชน์ เนื่องจากวัดสามง่ามเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และมีเด็กนักเรียนมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำ จะได้อาศัยร่มไม้เหล่านี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หากญาติโยมท่านใดอยากมาปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดสามง่าม สามารถมาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ให้เกิดปัญญา ได้พัฒนาจิตใจและสังคม ”

นางอารีย์  ณรงค์น้อย ประธาน อสม.จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ว่า “วันนี้ที่ทางซีพี ออลล์ ได้ชวนอสม.ให้มาทำกิจกรรมร่วม ก็ด้สัมผัส ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และร่วมปลูกป่า ก็รู้สึกว่าได้บุญมาก ปกติอสม. จะทำงานด้านจิตอาสา แต่ในวันนี้ได้มาทำบุญในวั้นอาสาฬหบูชา ก็ดีใจมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับซีพี ออลล์ในช่วงโควิด ที่มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ โดยทางอสม. ได้นำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และวันนี้ได้นำหลักธรรมที่ได้จากการฟังธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องความอดทน และการมีสติในการทำงาน”

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่พุทธปัญญาชมรมโดยซีพี ออลล์ ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 27 ซึ่งได้มีการปลูกฝังพนักงานในด้านการมีจิตสาธารณะ และนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งทุกๆ ช่วงเที่ยงของวันศุกร์จะนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆ มาแสดงธรรมเทศนาให้พนักงานได้ฟัง 3 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ของเดือนจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกัน นอกเหนือจากพนักงานแล้วยังมีประชาชนในย่านสีลมและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมฟังธรรมะสวดมนต์ผ่าน live สดไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และได้นำธรรมะที่ได้ฟังไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน  


 “นอกจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นี้ยังมีการจัดสอบธรรมศึกษาซึ่งดำเนินการมาแล้ว 21 ปี โดยซีพี ออลล์ ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของบริษัทเป็นสถานที่สำหรับสอบนักธรรม และพนักงานของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปัจจุบันมีพนักงานได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาแล้วจำนวนกว่า 15,000 คน สำหรับกิจกรรม ปลูกป่า ปลูกธรรม นับเป็นการสร้างบุญไปพร้อมกับรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นับเป็นการ สร้างความสุข และความสามัคคีในหมู่พนักงาน เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม ตามปณิธานองค์กรที่ว่า “Giving and Sharing”

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า