ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนกว่า 840 ล้านบาท มอบให้เยาวชนไทยเข้าเรียน PIM มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

การศึกษานับเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต ซึ่งปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นอีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องกว่า 16 ปี เป็นมูลค่ารวมกว่า 5,559 ล้านบาท

ทั้งนี้ซีพี ออลล์ ได้เตรียมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 6,574 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 83 ล้านบาท และ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3,146 ทุน รวมเป็นมูลค่ากว่า  840 ล้านบาท รวมแล้ว ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษารวม 9,720 ทุน เป็นเงินกว่า 923 ล้านบาท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

“การเรียนรู้ด้านธุรกิจควบคู่กับการเสริมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Work-based Education มาพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 30,000 คน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) “สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการสร้างบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของประเทศ การเรียนการสอนจึงต้องนำเอาทฤษฎีและองค์ความรู้ทางวิชาการไปผสมผสานลงมือจริงในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์อย่างเข้มข้น พร้อมทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ หรือที่พีไอเอ็ม เรียกว่าการเรียนการสอนรูปแบบ Work – based Education ซึ่งปัจจุบันผู้เรียนต้องมีทักษะหรือความสามารถอ่านออกเขียนได้ ที่สำคัญใน 3 ด้าน  1.ด้านภาษา 2.ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี และ 3.ด้านการเงิน ผนวกกับการมีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อันนำไปสู่การคิดนอกกรอบและมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ดังนั้น Skills และ Mindset เหล่านี้จะเพิ่มคุณภาพให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นสิ่งจำเป็นกับโลกการทำงานยุคใหม่ ในขณะเดียวกันการทำให้ Work- based Education เป็นรูปธรรม มีเนื้อหาสาระที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัยการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร (Networking) ทั้งเครือข่ายภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนให้เป็นบุคลากรมืออาชีพสู่สังคม”

คุณครูบี หรือ เหล่าซือบีนางสาวสุกัญญา สุกิน บัณฑิตรุ่นแรกสาขาการสอนภาษาจีน คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม ปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนวิชาภาษาจีน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เผยถึงความภูมิใจกับโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ว่า “ระหว่างที่ได้เรียนในรั้วพีไอเอ็ม ได้ทำหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำ อาจารย์ที่คณะวิชาน่ารักมากและเป็นต้นแบบที่ดี ทำให้สนุกกับการเรียนและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่กันไป และตลอดระยะเวลาเรียนหลักสูตรการสอนภาษาจีน รวมการฝึกงานทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันไป  ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติล้วนช่วยให้เรานำมาพัฒนาตนเอง ทำให้รู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เลือกที่จะทำงานในอาชีพของคุณครู เพราะครูคือผู้สร้าง อยากถ่ายทอดวิชาความรู้ทักษะที่มีส่งต่อให้กับเด็กๆ สร้างสังคมด้วยการทำให้นักเรียน เป็นคนดีและมีคุณภาพต่อไป

“ความรู้ ความถนัดจากการเรียนจบที่พีไอเอ็มนั้น  เรื่องหลักคือการจัดการ พีไอเอ็มสอนเราเป็นครูนักจัดการที่ดี เช่น บริหารจัดการกับเวลาสอนที่มีอย่างจำกัด บริหารจัดการและดูแลผู้เรียนในชั้นเรียน รวมถึงรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอน อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากการเป็นครูคือ มุมมองของการศึกษาที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงในห้องเรียน หรือห้องสมุด  เพียงผู้เรียนเกิดความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเรียนรู้ก็จะตามมา

นอกเหนือไปกว่านั้น (PIM) พีไอเอ็มได้ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นผู้ให้  เสียสละ มีจิตอาสา รักในวิชาชีพ ซึ่งภูมิใจในตนเองและโอกาสที่ได้รับเสมอ ที่ได้นำความรู้จากที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่ง สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งตนเองเคยได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับกลุ่มน้องๆเด็กๆด้อยโอกาส กิจกรรมครูใต้สะพาน ที่สะพานอรุณอัมรินทร์ทุกวันอาทิตย์ ในโครงการ ซ.โซ่อาสา และเป็นอาสาสมัครร่วมค่ายปันรักปันสุข แบ่งปันรอยยิ้มและมิตรภาพ ช่วยเหลือน้องๆในต่างจังหวัด  สุดท้ายอยากฝากกำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เต็มที่กับคณะที่ตัวเองเลือกเรียน เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญต่ออนาคต”  คุณครูบี เล่าทิ้งท้าย

การศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซีพี ออลล์ จึงพร้อมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปในอนาคต ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 10 คณะวิชา และ วิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิทยาการจัดการ, นวัตกรรมการจัดการเกษตร, การจัดการธุรกิจอาหาร, การจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์, อุตสาหกรรมเกษตร และ การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า