สจล. ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีคณาจารย์ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขยายความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องผลิตกราฟีนระดับโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ในอนาคต หลัง รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์พร้อมคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยจนค้นพบศักยภาพในการผลิตกราฟีนในไทย อันไปนำสู่การจัดตั้ง “โรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม” โรงงานขนาดเล็กนำร่องแห่งแรกในไทย ที่มีศักยภาพในการผลิตกราฟีนที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมในไทย 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 60-100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งมีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50%

ทั้งนี้ โรงงานต้นแบบดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนจัดสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวงเงิน 6 ล้านบาท นอกจากนี้ หน่วยงานภายในอย่างคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และอธิการบดี สจล. ยังได้สนับสนุนอาคารตั้งโรงงานที่ภายในคณะ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวว่า การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกราฟีน มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ  กราฟีนเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์อนันต์  ซีพี ออลล์ให้ความสนใจนำมาสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์กับคู่ความร่วมมือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ถือเป็นสร้างธุรกิจใหม่ (New S-Curve) อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการสร้างบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านกราฟีน เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษา ที่ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development and Growth) : เติบโต สมดุล ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

สำหรับคุณสมบัติพิเศษของวัสดุอัจฉริยะ “กราฟีน” ที่มีขนาดบาง เบา แข็งแรงทนทาน นำไฟฟ้า และความร้อนได้ดี ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ อีกทั้งป้องกันการก่อตัวของแบคทีเรียได้อีกด้วย โดยสามารถนำมาผสมกับวัสดุต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรองรับงานผลิตในหลากกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ วัสดุดูดซับและกำจัดเชื้อโรค ในอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ แผ่นเกราะป้องกันกระสุน ในอุตสาหกรรมด้านยุทโธปกรณ์ ซีเมนต์สมัยใหม่ รางรถไฟสมัยใหม่ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญหนึ่งในการเข้าถึงวัสดุกราฟีนสำหรับอุตสาหกรรมไทย ที่จะมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างๆ ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ยุครถยนต์ไฟฟ้า คือ งบลงทุนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศสูงถึง 2-10 ล้านบาทต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งนับได้ว่าความสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่องค์กรธุรกิจในเชิงพาณิชย์ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านนายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงความสำคัญที่ทาง ซีพี ออลล์ และ สจล. ได้ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์สจล. เพื่อผลิตและสร้างเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ขึ้น สำหรับใช้ในงานของบริษัท อาทิ งานก่อสร้าง งานระบบน้ำ ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมมือกับคณะสถาปัตกรรมศาสตร์ สจล.ในโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling : BIM เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงทักษะด้านการออกแบบการก่อสร้างและพัฒนาผลงานสู่การปฏิบัติงานจริง สำหรับร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการประกวดออกแบบร้านสะดวกซื้อ 7 -Eleven on MARS หรือ ร้านสะดวกซื้อบนดาวอังคาร  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ด้าน รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า กราฟีน คือวัสดุมหัศจรรย์ มีความหนา 1 ชั้นของโครงสร้างอะตอมคาร์บอนที่เชื่อมด้วยพันธะ 6 เหลี่ยมด้านเท่าคล้ายรวงผึ้ง แบบพันธะโควาเลนต์ มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล้าและเพชร นำไฟฟ้าและความร้อนดีกว่าทองแดง มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง เป็นวัสดุอัจฉริยะที่มา disruption ในวงการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาปริญญาเอก ทีมงานนักวิศวกรอุตสาหการ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตกราฟีนซึ่ง เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจดสิทธิบัตรต้นแบบเครื่องผลิตกราฟีน ซึ่งโรงงานต้นแบบตั้งอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า