ซีพี ออลล์จัดเสวนาพิเศษ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” พร้อมเปิดตัวคลิป “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดงาน “รำลึกพระคุณครู” พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 สะท้อนวิถีของครูผู้สร้าง ท่ามกลางความท้าทายในยุค  Generative AI พร้อมจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จากวิทยากรมากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา หนุนการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตช่วยพัฒนาการสอน พร้อมตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นครูที่เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้  และนิทรรศการ “เชิดชูพระคุณครู” ที่รวบรวมเรื่องราวดีๆ ของครูผู้สร้างที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ตระหนักและให้ความสำคัญกับ “ครู” มาโดยตลอด เพราะ “ครู คือ ผู้สร้าง” อนาคตของชาติ พร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ผ่านภาพยนตร์ส่งเสริมสังคมมาตั้งแต่ปี 2551 รวมเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นความสำคัญและกตัญญูต่อพระคุณครู โดยได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมากถึง 14 เรื่อง ในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทั้งในมิติการดำเนินชีวิต และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้จัดงาน “รำลึกพระคุณครู” เพื่อสะท้อนบริบทของหน้าที่ครูในปัจจุบัน ผ่านภาพยนตร์เรื่องใหม่ประจำปี 2567 “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู”

“ปัจจุบันการศึกษาไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Generative AI ที่มีการนำเรื่องของ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และเทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยในการบริหารจัดการด้านการศึกษาในทุกๆ มิติ จนก่อให้เกิดความกังวลว่า ความสำคัญของครูจะลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ ทำให้ในปีนี้ธีมหลักของภาพยนตร์เชิดชูพระคุณครู จึงมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณความเป็นครูที่ AI หรือเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ ภายใต้ชื่อภาพยนตร์ชุด “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของครูผู้สร้างในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เพียงต้องก้าวให้ทันโลก แต่ต้องมุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนผู้ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมนำพาประเทศก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึง AI เป็นปัญญาประดิษฐ์ แต่ครูคือผู้ประดิษฐ์ปัญญา” นายก่อศักดิ์ กล่าว

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเสวนาบนเวที ภายใต้หัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” โดยวิทยากรที่เป็นครูผู้สร้าง จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ครูตัวใหม่ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” เรื่องราวของครูผู้สร้างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู พร้อมนิทรรศการเชิดชูพระคุณครูที่รวบรวมภาพยนตร์ที่ชวนให้รำลึกถึงพระคุณครูในอดีตมาจัดแสดงอีกครั้ง  

ด้าน ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า หากเปรียบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และนักเรียนเปรียบเสมือนผู้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “ครู” จึงเป็นตัวกลางสำคัญในการนำเครื่องมือและผู้ใช้งานมาเจอกัน ซึ่งการเป็นตัวกลางไม่ได้หมายความว่าจะสอนตามตำราเพียงเท่านั้น แต่ครูต้องเป็นผู้บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กเติบโตทั้งด้าน IQ และ EQ เพื่อต่อยอดทางความคิดและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต

ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้วันนี้ AI และเทคโนโลยีและเป็นตัวขับเคลื่อนภาคการศึกษาไปสู่ยุค Generative AI แต่สิ่งหนึ่งที่ AI และเทคโนโลยีไม่สามารถทำได้ก็คือเรื่องการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเยาวชนจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพต้องโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด โดยผู้ที่จะหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมได้ดี นอกจากครอบครัวก็คือ ครู ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูพร้อมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่เยาวชน

ด้าน รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่าการศึกษาไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดรับกับพฤติกรรมเด็กยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ครูจึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ยิ่ง AI เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าในอนาคต AI จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนั้นครูก็ยิ่งต้องเรียนรู้ให้เร็วและให้มาก 

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนรับชมภาพยนตร์ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” ผ่านทางเฟสบุ๊ค 7-Eleven Thailand  พร้อมเชิญร่วมแชร์ภาพยนตร์  โดย 1 แชร์ มีค่าเท่ากับ 10 บาท และหากยอดการแชร์ครบ 100,000 แชร์ จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 ล้านบาท ทาง ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น จะนำเงินจากการแชร์ของทุกท่านนำไปมอบให้กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจของทางมูลนิธิฯ ตามปณิธาน “Giving & Sharing” ของซีพี ออลล์ ต่อไป 

สามารถรับชมภาพยนตร์ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” ได้ที่ Facebook Page: 7-Eleven Thailand 

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า