“ซีพี ออลล์” เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 อายุ 7 ปี ที่ 3.80% ต่อปี พร้อมให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนด จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.นี้

ซีพี ออลล์ (“บริษัทฯ”) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค. นี้ ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร มั่นใจได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุนสะท้อนจากอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ที่ 3.80% ต่อปี หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2560 (CPALL17PA) ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ CPALL17PA เดิม สามารถใช้เงินเดิมที่จะได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ CPALL17PA ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มาซื้อหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยบัญชีรับเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่จะไถ่ถอนจะต้องเป็นบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินเดียวกันกับที่ผู้ลงทุนจะทำรายการจองซื้อหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ และสำหรับช่วงที่ 2 จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 โดยความพิเศษสำหรับหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรายย่อยอีกด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในรุ่นอายุอื่นเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม นี้พร้อมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ”A+” แนวโน้ม ‘คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

“ซีพี ออลล์” เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักในการบริหารร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายกระจายครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ซึ่งมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สะดวกสบาย หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าและบริการ ภายใต้แบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสาขา “เซเว่น อีเลฟเว่น” เปิดให้บริการ 13,253 สาขาทั่วประเทศ และในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มทั้งสิ้น 700 สาขา

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินดังนี้

ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม สำหรับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2560 (CPALL17PA) สามารถติดต่อผ่าน 4 สถาบันการเงิน ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-165-5555

ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถติดต่อผ่าน 5 สถาบันการเงิน ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-165-5555

ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัครแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า