นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับ นายนวพล สุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งวันนี้ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม

นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประกวดผลงาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ขยันหมั่นเพียร และเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาในระดับประเทศหรือนานาชาติ

ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันจนสามารถผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลระดับประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยฯและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ด้านนายนวพล สุวรรณ นักเรียนผู้ได้รับรางวัลพระราชทานกล่าวว่า ปีนี้ได้เสนอผลงานแข่งขันเรื่อง “เทคโนโลยีไฟฟ้าในอาคารและการเขียนโปรแกรมระบบคอนโทรล Mini PLC” ส่วนรางวัลผลงานอื่นๆได้แก่รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ระดับภาค) และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ระดับประเทศ)ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม2563 (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าในอาคาร) ผลงานและรางวัลต่างๆจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป