นายผดุง เตชะศรินทร์

นายผดุง เตชะศรินทร์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2544 – The Role of Chairman
 • 2546 – Director Certification Program (DCP)
 • 2548 – Director Accreditation Program (DAP)
 • 2551 – Audit Committee Program (ACP)
 • 2551 – Monitoring the Internal Audit Function
 • 2560 – Independent Director Forum : Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
 • 2564 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2537 – 2564 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2536 – 2564 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2538 – 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และการดำเนินงาน รวมถึงมีการดูแลการใช้เทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์