พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 กุมภาพันธ์ 2556

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี


การศึกษา

 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2560 – Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคนนาคมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2551 – ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 2548 – รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 2545 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการให้คำแนะนำ ดังนี้

 1. มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของร้าน 7-11
 2. นโยบายของภาครัฐที่อาจมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของบริษัท
 3. การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสังคม ชุมชน ในภาพรวมและใกล้ๆ ร้าน 7-11