นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2544 – Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปัญญาธารา จำกัด
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
 • กรรมการ Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2536 – 2541 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)