นายประเสริฐ จารุพนิช

นายประเสริฐ จารุพนิช

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • Program for Management Development (PMD), Harvard Business School
 • ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University
 • ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla
 • ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2547 – Director Accreditation Program (DAP)
 • 2547 – Finance for non-finance Director
 • 2551 – Role of the Compensation Committee

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเต้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวอร์ค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท 84 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นว 84 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-