ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 เมษายน 2559

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี


การศึกษา

 • วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักลินคอล์น อินน์
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2559 – Ethical Leadership Program (ELP)
 • 2560 – Director Accreditation Program (DAP)
 • 2563 – Director Accreditation Program (DAP177/2020)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-ไม่มี-


ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2554 – 2564 ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2563 กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation
 • 2558 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – กรรมการกฤษฎีกา
 • 2551 – ประธานวุฒิสภา
 • 2547 – ประธานศาลอุทธรณ์

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและคดี มีประสบการณ์ในสถาบันขนาดใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการให้คำแนะนำ ดังนี้

 1. การวางแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่ออกมาและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท
 2. การเตรียมการของบริษัทในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท