นายปรีดี บุญยัง

นายปรีดี บุญยัง

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ.3)

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2548 – Director Accreditation Program (DAP)
 • 2553 – Audit Committee Program (ACP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-


การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2540 – 2541 อธิบดีกรมธนารักษ์
 • 2539 – 2540 อธิบดีกรมศุลกากร
 • 2536 – 2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและภาษีอากร เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการให้คำแนะนำ ดังนี้

 1. นโยบายในการวางแผนภาษีอากรและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 2. กลยุทธ์ในการรักษาสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานภาครัฐ อันมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น