นายสุภกิต เจียรวนนท์

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 สิงหาคม 2546

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 18 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2554 – Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เอนเทอร์ไพรซ์ อินเตอร์แนชั่น แนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ผิงอัน อินชัวรันส์ จำกัด (ประเทศจีน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี รีเทล โภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีจี โอเวอร์ซี จำกัด (เจิ้งต้ากรุ๊ป)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ อินเวสเม้นท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซีที ไบรท์ โฮวดิ้งส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการร่วม บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิงฮิว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท SAIC มอเตอร์-ซีพี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2556 – 2559 กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร