นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 • ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
 • ด้านธุรกิจและการตลาด
 • ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
 • ด้านดิจิทัล
 • ด้านวิจัยและพัฒนา
 • ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2554 – Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ต้า จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • รองประธานอาวุโส ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัดก
 • กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ.ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 • กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
 • กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 • กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
 • กรรมการ บจ. ทรู โฟร์ยู สเตชั่น
 • กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
 • กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
 • กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
 • กรรมการ K.I.N (Thailand) Co., Ltd
 • กรรมการ บจ. แมกโนเลี ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. เอเชีย เอรา วัน
 • กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูกชั่นส์
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ อิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ. ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
 • ประธานคณะอนุกรรมการหาทุนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
 • กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
 • ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอเชี ฟรีวิลล์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลปอเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพี. ซีเอสอี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม พาวเวอร์ อีวี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ เอไอ จำกัด
 • กรรมการ บริษํท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
 • กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2553 – 2566 กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • 2562 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2566 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2565 – ส.ค. 2565 กรรมการสภากาชาดไทย
 • 2550 – 2565 กรรมการ บริษัท ทรู มิวสิก จำกัด
 • ก.พ. 2564 – ต.ค. 2564 รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560 – 2563 กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
 • 2560 – 2562 ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
 • 2536 – 2561 กรรมการ บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2558 – 2560 นายมสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ (TCT)
 • 2542 – 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า