นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายศุภชัย เจียรวนนท์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2554 – Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • รองประธานอาวุโส และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัดก
 • กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ.ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 • กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
 • กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 • กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
 • กรรมการ บจ. ทรู โฟร์ยู สเตชั่น
 • กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
 • กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
 • กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
 • กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
 • กรรมการ K.I.N (Thailand) Co., Ltd
 • กรรมการ บจ. แมกโนเลี ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. เอเชีย เอรา วัน
 • กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูกชั่นส์
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ อิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ. ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
 • ประธานคณะอนุกรรมการหาทุนศูนย์ดวงตาสภากาชาิดไทย
 • กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
 • ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

 • 2558 – 2560 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (TCT)
 • 2549 – 2561 กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี
 • 2536 – 2561 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
 • 2553 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
 • 2544 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ
 • 2544 – 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
 • 2538 – 2560 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต