การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  >  การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือสิ่งสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความโปร่งใสเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ด้านสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญเรื่องการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มที่เปราะบาง ฯลฯ ตลอดจนการบริหารนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร สังคม และพัฒนาประเทศชาติ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ