กลยุทธ์และนโยบายด้านภาษี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักดีว่า ภาษีมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 98 ในประเทศไทย ไม่มีรายได้ จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

แนวทางปฏิบัติ

  • ในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยบริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • บริษัทมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโยบายหรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อม และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของบริษัททราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง
  • บริษัทไม่มีนโยบายในการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราที่สูง
  • ในการกำหนดราคาโอนของบริษัท สำหรับธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด โดยบริษัทถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษีโดยไม่มีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ หรือใช้โครงสร้างภาษีในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยบริษัทไม่ได้ใช้ Tax Havens เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด
  • นโยบายด้านภาษีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะนำไปใช้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือบริการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาดปกติโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2563

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
 
Applicable tax rate (%) งบการเงินรวม
 
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ) 0%  20% อื่นๆ รวมทุกอัตราภาษี
      (in million Baht)  
 
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (138) 20,268 (868) 19,262
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 4,054 4,054
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี (1,250) (2) (1,252)
ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป (42) (1) (43)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,762  (3) 2,759 
อัตราภาษีที่แท้จริง       14.32%

 

ในปี 2563 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 19,262 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 2,759 ล้านบาท ตามอัตราภาษีที่แท้จริง 14.32% ซึ่งแตกต่างกับอัตราภาษีที่แท้จริง 20% ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยโดยการกำกับดูแลซึ่งเป็นแรงจูงใจในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยภาคเอกชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงานอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2563

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานประจำปี 2563

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านภาษีดาวน์โหลด