กลยุทธ์และนโยบายด้านภาษี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักดีว่า ภาษีมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

แนวทางปฏิบัติ

 • ในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดและเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยบริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • บริษัทมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโยบายหรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรการภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมและแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของบริษัททราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง
 • บริษัทไม่มีนโยบายในการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราที่สูง
 • ในการกำหนดราคาโอนของบริษัทสำหรับธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด โดยบริษัทถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษีโดยไม่มีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ หรือใช้โครงสร้างภาษีในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยบริษัทไม่ได้ใช้ Tax Havens เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด
 • นโยบายด้านภาษีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะนำไปใช้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือบริการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาดปกติโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2566

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
  งบการเงินรวม
อัตราภาษาที่ใช้ (ร้อยละ) ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 อื่นๆ รวม
  (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (12) 27069 (603) 26454
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ - 5414 (121) 5293
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - (1099) 362 (737)
ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกต่ำ (สูง) ไป - 52 (6) 43
สุทธิ - 4367 235 4602

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีสัดส่วนรายได้ในประเทศอยู่ที่ 94.22% โดยในปี 2566 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 26,454 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 4,602 ล้านบาท ตามอัตราภาษีที่แท้จริง 17.40% ซึ่งแตกต่างจากอัตราภาษีที่แท้จริง 20% ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 และบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนในธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและมีทักษะสูงขึ้นด้วย

รายงานประจำปี 2566 (ฉบับภาษาไทย หน้า 311)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีประเทศไทย ปี 2566

รายการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับใน ปี 2566
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0% ร้อยละ 0.30
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437 เรื่อง รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ร้อยละ 1.07
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 690,695,776 เรื่อง ส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน และเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ ร้อยละ 0.81
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 777 เรื่อง การจ้างงานบุคคลกรที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ร้อยละ 0.07
ปรับปรุงรายจ่ายที่เป็นผลต่างทางบัญชีและภาษีอากร ดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ร้อยละ 0.35
รวมสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ร้อยละ 2.60

จำนวนพนักงานแยกตามประเทศ

ประเทศ จำนวนพนักงาน
จำนวน FTE
ประเทศไทย 176985 168631
กัมพูชา 1490 1850
ลาว 118 116
มาเลเซีย 1 1
จีน 20 20
เวียดนาม 0 0
อื่นๆ 2494 3024

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านภาษีดาวน์โหลด

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า