กลยุทธ์และนโยบายด้านภาษี

  >  กลยุทธ์และนโยบายด้านภาษี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักดีว่า ภาษีมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 98 ในประเทศไทย ไม่มีรายได้ จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

แนวทางปฏิบัติ

  • ในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร บริษัทไดืถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และเสียภาษาอย่างถูกต้อง โดยบริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • บริษัทมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโยบายหรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรการภาษีและสิทธิประโยชน์ พิจารณาลกระทบที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อม และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของบริษัททราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง
  • บริษัทไม่มีนโยบายการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราที่สูง
  • ในการกำหนดราคาโอนของบริษัท สำหรับธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด โดยบริษัทถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทไม่ใช้โครงสร้างทางภาษีไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยวัตถุประสงค์การทำธุรกิจใน Tax Havens เพื่อให้คล่องตัวในการบริหารจัดการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562

ในปี 2562 กำไรก่อนหักภาษีเท่ากับ 26,764 ล้านบาท และภาษีนิติบุคคลเท่ากับ 4,070 ล้านบาท ตามอัตราภาษีที่แท้จริง 15.20% ซึ่งแตกต่างกับอัตราภาษีที่แท้จริง 20% ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยโดยการกำกับดูแลซึ่งเป็นแรงจูงใจในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยภาคเอกชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงาน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานประจำปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง