กลยุทธ์และนโยบายด้านภาษี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักดีว่า ภาษีมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 98 ในประเทศไทย ไม่มีรายได้ จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

แนวทางปฏิบัติ

  • ในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษี
    ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • บริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีอากรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่บริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • บริษัทมีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าที่ในการติดตามนโยบายหรือกฎหมายภาษีอากรที่จะออกใหม่ และศึกษาหลักเกณฑ์พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของบริษัททราบทุกครั้ง และเตรียมความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง
  • บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
  • บริษัทไม่มีนโยบายในการโอนผลกำไรไปยังบริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราที่สูง
  • บริษัทมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามโครงสร้างภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลาตามนโยบายภาษีของประเทศ ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนและเหมาะสม
  • บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือบริการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาดปกติโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562

ในปี 2562 กำไรก่อนหักภาษีเท่ากับ 26,764 ล้านบาท และภาษีนิติบุคคลเท่ากับ 4,070 ล้านบาท ตามอัตราภาษีที่แท้จริง 15.20% ซึ่งแตกต่างกับอัตราภาษีที่แท้จริง 20% ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยโดยการกำกับดูแลซึ่งเป็นแรงจูงใจในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยภาคเอกชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงาน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2562

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานประจำปี 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านภาษีดาวน์โหลด