การอนุรักษ์พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ความเสี่ยงและโอกาส


พลังงานเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้ในปัจจุบันและยังเป็นรากฐานสำคัญต่อกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน อาทิ พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า พลังงานในการคมนาคม พลังงานเพื่อการผลิตและการบริการ ทั้งนี้ ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล เป็นต้น นอกจากนี้ น้ำคือหนึ่งในทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นแหล่พลังงานหมุนเวียนที่สำคัญในอนาคต บริษัทจึงมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งที่มีความเสี่ยงและขาดแคลน ตลอดจนสนับสนุนโปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพและอนุรักษ์น้ำ เพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร อีกทั้งลดความรุนแรงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

ร้อยละ 25

ควบคุมการเติบโตการใชัพลังงานรวมสิทธิ (Final Energy) ให้ลดลงเปรียบเทียบกรณีปกติ (Business-as-usual, BAU)

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด (กิกะจูล)

ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้ (กิกะจูลต่อล้านบาท)

ปริมาณการใช้ทั้งหมด (กิกะจูล) จำแนกตามประเภท

ปริมาณพลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก (กิกะจูล)

ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (กิกะจูล)

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานระดับประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านกลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” โดยยกระดับการบริหารจัดการด้านลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นเป้าหมายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดำเนินโครงการที่หลากหลาย ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” ได้แก่ การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store) การดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) และการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living) นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ เพิ่มสัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำ รวมถึงการส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องการใช้น้ำภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีรายงานจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) ว่ามีการลดใช้พลังงานทั่วโลกถึงร้อยละ 6 ในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ละบริษัทยังคงมุ่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเดิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

บริษัทมุ่งดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานลดลง สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินการของบริษัทได้อีกด้วย ในปี 2564 มีการดำเนินการผ่านโครงการสำคัญ ดังนี้

ขยายผลการปรับปรุงระบบ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้าน 7-Eleven

  • ติดตั้งคอยล์เย็นสำหรับตู้เย็นขนาดใหญ่ (Vault) จำนวน 1,045 สาขา ช่วยลดพลังงานเฉลี่ย 229.22 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อสาขา ต่อเดือน
  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประเภท Inverter จำนวน 1,335 สาขา ช่วยลดพลังงานเฉลี่ย 1,200 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อสาขา ต่อเดือน
  • ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในร้าน ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) จำนวน 958 สาขา ช่วยประหยัดพลังงานเฉลี่ย 68.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อสาขา ต่อเดือน
  • ปรับปรุงระบบทำความเย็นของตู้แสดงสินค้าชนิดไร้บานประตูเป็นแบบรวมศูนย์ จำนวน 1,792 สาขา ช่วยลดพลังงานเฉลี่ย 1,551 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อสาขา ต่อเดือน
  • ระบบติดตามการใช้พลังงานในร้าน 7-Eleven เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ โดยระบบจะตรวจวัดอุณหภูมิตลอดเวลา คำนวณและแจ้งเตือนให้บำรุงรักษาเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติก่อนการชำรุด จำนวน 5 สาขา

โครงการต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการพลังงานภายในอาคาร โดยการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างเป็นหลอดไฟแอลอีดี (LED) ประสิทธิภาพสูง จำนวน 10 สาขา เปลี่ยนเครื่องทำความเย็น (Chiller) ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed Drive จำนวน 17 สาขา รวมถึงการบริหารจัดการระบบทำความเย็นและน้ำยาทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของระบบตู้แช่อาหารสด ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 4,712,590 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,355.82 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์

ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในศูนย์กระจายสินค้าครบร้อยละ 100 ของพื้นที่ดำเนินการ (18 แห่ง ทั่วประเทศ) ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 18,000 แผง สามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 7,197,833.65 กิโลวัตต์ ต่อปี กำลังผลิตค่ารายการคำนวณที่ผลิตได้ หรือรายการคำนวณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของศูนย์กระจายสินค้า เกิดผลประหยัดด้านพลังงาน นอกจากนี้ โครงการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ณ ศูนย์กระจายสินค้า ยังได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โรงงาน ซีพีแรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด มุ่งสู่องค์กรที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นอุตสาหกรรมโรงงานสีเขียว (Green Factory) และบริษัทยังคงมุ่งมั่นแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2564 ดำเนินการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) รวมกว่า 34,315 ตารางเมตร โดยมีการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 16,000 แผง มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 188 ล้านบาท ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโรงงานของ ซีพีแรม ทั้ง 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 7,200 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ช่วยลดอัตราค่าไฟฟ้า Peak Load ในช่วงเวลากลางวันของทุกวันให้กับบริษัท

โครงการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นโครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานตามธรรมชาติที่อยู่ใต้ชั้นผิวโลก ซึ่งสามารถนำความร้อนอุณหภูมิที่อยู่ชั้นใต้ดินนั้นมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในขั้นตอนการอุ่นน้ำได้ โดยการใช้น้ำร้อนจากใต้ดิน ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 50 องศาเซลเซียส มาใช้ล้างอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในขั้นตอนของการอุ่นน้ำได้ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไปได้ถึง 292,820 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 146 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) (เฟส 2)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมยณ์เป็นธุรกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2564 ดำเนินการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) รวมกว่า 174,427 ตารางเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร จำนวน 52 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถผลิตภไฟฟ้าได้ 35,502,856 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 17,747.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี โดยโครงการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าของสยามแม็คโครยังได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

ลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งและการกระจายสินค้า

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นทำให้ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) มากขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการพลังงานเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” โดยได้กำหนดกลยุทธ์โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 ดำเนินการผ่านโครงการหลัก ดังนี้

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

GRI Standared รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564
302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 8,390,153.22 9,149,268.02 9,359,865.15 9,298,006.22
  ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กิกะจูล 501,239.88 544,162.86 556,226.90 546,715.39
  การเผาไหมอยู่กับที่ กิกะจูล 370,720.89 414,339.03 424,515.91 417,164.57
  – น้ำมันเตา กิกะจูล 23,384.76 0 0 0
  – น้ำมันดีเซล กิกะจูล 1,644.70 7,980.44 5,714.41 8,141.93
  – ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 292,398.72 348,141.34 355,268.85 347,682.66
  – ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 53,292.70 58,217.25 63,532.65 61,339.98
  การเผาไหมที่มีการเคลื่อนที่ กิกะจูล 130,519.00 129,823.82 131,710.99 129,550.82
  – น้ำมันดีเซล กิกะจูล 115,852.21 114,460.20 117,073.99 115,181.47
  – น้ำมันเบนซิน กิกะจูล 14,666.67 15,363.62 14,626.19 10,840.60
  – ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 0 0 0 3,563.22
  – ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 0.12 0.0032 0.82 1.53
302-1 (b) ปริมาณพลังงานหมุนเวียน กิกะจูล 15,482.29 15,102.14 16,195.78 13,442.01
  – พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ กิกะจูล 2,759.40 2,798.50 1,796.64 1,796.60
  – พลังงานความร้อนใต้พิภพ กิกะจูล 12,722.89 12,303.64 14,399.14 11,645.41
302-1 (c) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 7,873,431.05 8,590,003.02 8,787,442.48 8,737,848.82
  – พลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ กิกะจูล 7,872,737.87 8,578,506.85 8,699,470.97 8,568,669.80
  – พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กิกะจูล 893.18 11,496.18 87,971.51 169,179.02
302-3 (a) ความเข้มข้นการใชัพลังงานต่อหน่วยรายได้ กิกะจูลต่อล้านบาท 15.89 16.02 17.12 15.82