การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563

ความท้าทาย


จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรของโลก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้พลังงาน อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง และการใช้พลังงานทางอ้อม เป็นต้น ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการใช้พลังงานเกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงเนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง

แนวทางการดำเนินงาน


กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)

จากความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดการใช้พลังงาน จึงดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) โครงการที่มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานและการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ภายในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเพิ่มการรับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมมือจากชุมชนและสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทดำเนินการสื่อสารผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ภายใต้โครงการเปิดเผยข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ CDP

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

โครงการโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแต่กระบวนการกระจายและขนส่งสินค้าที่ส่งเสริมการลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563