การอนุรักษ์พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565


ลดการใช้พลังงาน

209491.33  เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ปริมาณพลังงานจากการใช้พลังงานหมุนเวียน

446950.71  กิกะจูล

จากการใช้พลังงานทั้งหมด

ร้อยละ  3.34

ความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้

22.04  ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการใช้พลังงานหมุนเวียน

53672  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำต่อปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมด

ร้อยละ  0.02

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากการใช้พลังงานหมุนเวียน

ร้อยละ  100

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต อีอีซี อาคาร SKY BRIGHT CENTER รับรางวัล ASEAN Energy Awards ปี 2565 รองชนะเลิศ อันดับ 2 และรับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS ปี 2565

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2565


โครงการใช้รถไฟฟ้า (EV) ในกระบวนการขนส่งสินค้าและให้บริการเดลิเวอรี

โครงการต่อเนื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

โครงการอนุรักษ์น้ำ

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและพนักงานในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อเนื่องประเมินความเสี่ยงสภาวะขาดแคลนน้ำของพื้นที่ดำเนินการของบริษัท

โครงการต่อเนื่องประเมินความเสี่ยงสภาวะขาดแคลนน้ำของพื้นที่ดำเนินการของคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1

ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ


การจัดหาวัตถุดิบ สรรหาสินค้าและบริการ

สังคม ชุมชน

การผลิต วิจัยและพัฒนาสินค้า

คู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการและเจ้าหนี้ทางการค้า

การจัดส่งและกระจายสินค้า
การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
การรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


SDG 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำโดยลดมลพิษ ขนัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำ และจัดหาน้ำที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการขนาดแคลนน้ำและลดจำนวนประชาชนที่ประสบความ
ทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ

SDG 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงงานของโลก
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น

SDG 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และผลิตที่ยั่งยืน

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

SDG 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยภิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย


เป้าหมายปี 2573

ร้อยละ  25

ควบคุมการเติบโตการใช้พลังงานรวมสุทธิ (Final Energy) ให้ลดลงเปรียบเทียบกรณีปกติ (Business-as-usual, BAU)

ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด*

*หมายเหตุ : ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมผลการดำเนินการกลุ่ม ซีพี ออลล์

ปริมาณการใช้ทั้งหมด จำแนกตามประเภท*

*หมายเหตุ : ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมผลการดำเนินการกลุ่ม ซีพี ออลล์

ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้*

*หมายเหตุ : ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมผลการดำเนินการกลุ่ม ซีพี ออลล์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก*

*หมายเหตุ : ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมผลการดำเนินการกลุ่ม ซีพี ออลล์

ปริมาณพลังงานหมุนเวียน*

*หมายเหตุ : ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมผลการดำเนินการกลุ่ม ซีพี ออลล์

ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป*

*หมายเหตุ : ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมผลการดำเนินการกลุ่ม ซีพี ออลล์

ความเสี่ยงและโอกาส


พลังงานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า พลังงานในการคมนาคม พลังงานเพื่อการผลิตและการบริการ เป็นต้น ในปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรที่สูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ การใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปยังเป็นสาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต อันมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญในอนาคร ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งบริหารจัดการพลังงาน สนับสนุนการใช้พลังานหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการกระจายหรือเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่สะอาด รวมถึงความเสี่ยงจากการใช้น้ำจากแหล่งที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในชุมชนโดยรอบ ตลอดจนสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ อนุรักษ์น้ำ และโครงการสนับสนุนที่ช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากการเปี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ รวมถึงสิทธิมนุษยชน

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทดำเนินการจัดการพลังงานในระดับประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมผ่านกลยุทธ์ "เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)" อย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการบริหารจัดการลดใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงรุกมายิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทมุ่งสนับสนุนโครงการภายใต้กลยุทธ์ 7 Go Green อาทิ การบริหารจัดการร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store) การดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) และการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living) พร้อมกันนี้ บริษัทดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่ไปกับการจัดการด้านพลังงาน โดยการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำ รวมถึงการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการใช้น้ำภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัุยต่างๆ อาทิ ความไม่มั่นคงของเสถียรภาพทางการเมืองในหลายภูมิภาคทั่วโลก ความผันผวนของค่าเงิน และการเก็งกำไรของตลาดโลกทำให้ภาพรวมราคาน้ำมันในประเทศไทยปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศ ดังนั้นบริษัทได้เพิ่มอัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด รวมถึงดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร

ร้าน ศูนย์จำหน่าย ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่แวดล้อม

บริษัทดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ในปี 2565 มีโครงการที่สนับสนุนกลยุทธ์ Green Store ดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

ปรับปรุงระบบทำความเย็นและใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน

โครงการหลัก ภาพรวมการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานปี 2565
1.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแอลอีดี (LED) ประสิทธิภาพสูงทดแทนหลอดไฟชนิดเก่า ซึ่งให้ประโยชน์ด้านความทนทาน ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย อายุการช้งานยาวนาน ให้แสงสว่างที่มีคุณภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ร้าน 7-Eleven
1272  สาขา เปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างประสิทธิภาพสูง
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 5.45  ล้านบาทต่อปี
ลดการใช้ไฟฟ้า 95.16  กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อสาขาต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 590  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven 20  ศูนย์กระจายสินค้า เปลี่ยนปลอดไฟฟ้าแสดงสว่างประสิทธิภาพสูง
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 25.5  ล้านบาทต่อปี
ลดการใช้ไฟฟ้า 6392000  กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2972  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 17  สาขา เปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างประสิทธิภาพสูง
ลดค่าใ้จ่ายด้านพลังงานเทียบเท่ากับปี 2564 ได้ 17.87  ล้านบาท
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4365  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ศูนย์จำหน่ายสินค้าโลตัส 112  สาขา เปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างประสิทธิภาพสูง
ลดการใช้ไฟฟ้า 10223187  กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5418  คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ติดตั้งเครื่องปรับแรงดันอัตโมัติ (AVR: Automatic Voltage Regulator) เพื่อปรับลดแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายการไฟฟ้าให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมและคงที่ ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานจากความสูญเสียทางไฟฟ้าที่ระดับแรงดันเกินความจำเป็น ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส และโลตัส โกเฟรช 415  สาขา ติดตั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
ลดการใช้ไฟฟ้ารวม 7600725  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4028  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ติดตั้งระบบจัดการพลังงาน (ฺBuilding Energy Management System: BEMS) เป็นระบบการจัดการเปิด-ปิดเครื่องจักรหลักในอาคารเพื่อผลประหยัดสูงสุด ตรวจสอบความผิดปกติการใช้พลังงานจากมิเตอร์ไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บค่าพลังงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินการจัดการพลังงาน โลตัส โกเฟรช 390  สาขา ติดตั้งระบบจัดการพลังงาน
ลดการใช้ไฟฟ้ารวม 4177918  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2214  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ออกแบบอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Building Automation System: BAS) ควบคุมการบริหารการใช้พลังงาน เก็บข้อมูล ประมวลผลการทำงานของระบบต่างๆ เพื่อการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สถานบันการจัการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อาคาร SKY BRIGHT CENTER ใช้พลังงานไฟฟ้า 361377  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
 2. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์รูฟท็อป พลังงานความร้อนใต้พิภพ


ดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร้าน 7-Eleven 2669  สาขา เพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป 23702.24  เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10547.50  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven 19  สาขา เพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป 8016  เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3719  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 52  สาขา เพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป 39502.18  เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 19474  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ศูนย์จำหน่ายสินค้าโลตัส และศูนย์กระจายสินค้า 105  สาขา เพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป 42297  เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 22417  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
โรงงานผลิต ซีพีแรม 7  สาขา เพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป 6321.30  เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2812.98  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Water Tube) มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำร้อนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ในกระบวนการต้มน้ำและระบบทำน้ำร้อน โรงงานผลิต ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 420000  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดการใช้ธรรมชาติได้ 1433.10  ล้านบีทียู (MMBtu) ต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 186.90  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การนำพลังงานความร้อนจากน้ำร้อนใต้ดินที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 50 องศาเซลเซียส ตามธรรมชาติมาใช้ล้างอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในขั้นตอนของการอุ่นน้ำได้ โรงงานผลิต ซีพีแรม (ลาดหลุมแก้ว) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 352510  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 156.87  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3. ปรับปรุงระบบทำความเย็นและใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแขวน (air ceiling) โดยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว จาก กฟผ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของระบบอินเวอร์เตอร์ 2,052 สาขา
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศฝังฝ้า (air cassette) โดยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว จาก กฟผ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของระบบอินเวอร์เตอร์ 3,808 สาขา
3. ปรับปรุงระบบทำความเย็นของตู้แช่เย็น (Open Showcase) ประสิทธิภาพสูง เป็นแบบรวมศูนย์ 2 เครื่องต่อคอยล์ร้อน 1 เครื่อง 833 สาขา
4. ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R32 1,465 สาขา
5. โครงการประหยัดพลังงานปรับค่าพารามิเตอร์อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าในาถนรการณ์ปัจจุบัน (Set point reducation) 788 สาขาร้าน 7-Eleven
ร้าน 7-Eleven ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 174  ล้านบาทต่อปี
ลดการใช้ไฟฟ้า 3043.92  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อสาขาต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18873  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เปลี่ยนเครื่องทำความเย็น (Chiller) ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed Drive ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 3  สาขา เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นระบบปรับอากาสที่มีประสิทธิภาพสูงชนิด Variable Speed Drive
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1950  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
บริหารจัดการระบบทำความเย็นและสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของระบบตู้แช่อาหารสด 49  สาขา บริหารจัดการระบบทำความเย็นและสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของระบบตู้แช่อาหารสด
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.09  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ใช้สารทำความเย็น Solstice N40 (R-448A) ซึ่งสารดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และใช้พลังงานน้อยกว่าถึงร้อยละ 64 มีค่า GWP อยู่ที่ 1,273 ถือว่าเป็นสารทำความเย็นไม่ติดไฟที่มีค่า GWP ต่ำสุดในปัจจุบัน ศูนย์จำหน่ายสินค้าโลตัส และโลตัส โกเฟรช 1295  สาขา ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบตู้แช่อาหารสด
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18550  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (AC split type fixed speed) เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง VRF (Variable Refrigerant Flow, SEER=18) ซึ่งระบบใหม่สมารถปรับลดการทำงานของเครื่องตามสภาวะโหลดอุณหภูมิใช้งานจริงในสาขา ซูเปอร์มาร์เกต 36  สาขา เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF ประสิทธิภาพสูง
ลดการใช้ไฟฟ้ารวม 2684246  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1423  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4. ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน


โครงการ "Idea ดี มีรางวัล" ส่งเสริมให้พนักงานร้านและเจ้าของร้านสโตร์บิซิเนสพาร์ทเนอร์ ส่งไอเดียการประหยัดพลังงานเข้าร่วมประกวด ร้าน 7-Eleven 2554 จำนวนไอเดียที่พนักงานส่งเข้าร่วม
สร้างมูลค่าประหยัดพลังงานรวมกว่า 61.52  ล้านบาทต่อปี
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกร่วมกันกับพนักงานโดยจัดทำโครงการประหยัดพลังงาน อาทิ ลดระยะเวลาการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 2 ชั่วโมง ปรับระยะห่างของดวงไฟทางเดิน และนำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working) กำหนดให้วันปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ นับรวมแล้วอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์ จากเดิม 5 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางและประหยัดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน สำนักงาน แม็คโคร ประหยัดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน
ลดการเดินทาง
จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างความตระหนักเรื่องพลังงาน (Energy Awareness) อาทิ Energy Day การแข่งขันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับกลุ่มสาขา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโลตัส และโลตัส โกเฟรช จำนวนพนักงานระดับผู้จัดการสาขา Lotus's go fresh และช่างอาคารเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1600  ราย
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 1046000  กิโลวัตต์-ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการลดลง ร้อยละ  0.5-1.0

โครงการทั้งหมดที่กล่าวมานอกจากส่งผลให้ความเข้มข้นของการใช้พลังงลดลงแล้ว ยังส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ลดลงด้วยเช่นกัน

การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้สานต่อนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยดำเนินการจัดการพลังงานเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) ในปี 2565 มีโครงการที่สนับสนุนกลยุทธ์ Green Logistic ดังนี้

โครงการหลัก ภาพรวมการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานปี 2565
ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าใช้รถจักรยานบนต์ไฟฟ้า (EV Bike) สำหรับส่งสินค้าบริการเซเว่นดิลิเวอรี (7Delivery) ใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 100 ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) พื้นที่หน้าร้าน 7-Eleven ร้าน 7-Eleven ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 1004  คัน
ลดการใช้ไฟฟ้ารวม 1027  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า 24  สถานี
โครงการทดลองรถบรรทุก 4 ล้อ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว หรือเรียกว่า EV (Electric Vehicle) สำหรับขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven พื้นที่ชลบุรี จำนวน 1,300 สาขา ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven คลังเบเกอรี่ และคลังแห้งชลบุรี ใช้รถบรรทุก 4 ล้อ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 5  คัน
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 400.75  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เปลี่ยนรถบรรทุกขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซล มาเป็นรถไฟฟ้า (EV) ที่ใช้ระบบไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ นำร่องใช้ในการขนส่งกระจายสินค้าประเภทเบเกอรี่ใน 21 เส้นทางของกรุงเทพ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโลตัส ใช้รถบรรทุกไฟฟ้าทั้งหมด 4  คัน
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24.7  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ส่งเสริมระบบการขนส่งสีเขียว


ปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่งจตากรถบรรทุก 4 ล้อธรรมดา เป็น 4 ล้อจับโบ้ ซึ่งสามารถบรรจุได้มากขึ้นต่อเที่ยว ร้อยละ 30 รวมถึงนำโปรแกรมจัดเส้นทางการขนส่ง เรียกว่า Territory Planner (TP) ใช้กำหนดเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดระยะทางขนส่งต่อเที่ยวและประหยัดเชื้อเพลิง ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven ลดระยะทางการขนส่งได้ ร้อยละ  5-20

ข้อมูลอื่นๆ


ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐาน GRI รายการ หน่วย 2562 2563 2564 2565
302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 9,149,268.02 12,355,033.26 12,071,157.64 13,379,991.59
  ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กิกะจูล 544,162.86 619,592.84 604,641.25 749,386.56
  การเผาไหมอยู่กับที่ กิกะจูล 414,339.03 487,881.85 475,090.43 491,169.23
  - น้ำมันเตา กิกะจูล 0 0 0 0
  - น้ำมันดีเซล กิกะจูล 7,980.44 12,144.97 14,859.53 23,390.43
  - น้ำมันเบนซิน กิกะจูล 0 0 0 11.33
  - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 348,141.34 412,204.24 398,890.92 403,799.36
  - ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 58,217.25 63,532.65 61,339.98 63,968.11
  การเผาไหมที่มีการเคลื่อนที่ กิกะจูล 129,823.82 131,710.99 129,550.82 258,217.33
  - น้ำมันดีเซล กิกะจูล 114,460.20 117,073.99 115,181.47 191,475.81
  - น้ำมันเบนซิน กิกะจูล 15,363.62 14,626.19 10,840.60 62,694.48
  - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 0 0 3,563.22 4,044.88
  - ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 0.0032 0.82 1.53 2.15
302-1 (b) ปริมาณพลังงานหมุนเวียน กิกะจูล 15,102.14 16,195.78 13,442.01 47,897.78
  - พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กิกะจูล N/A N/A N/A 31,798.80
  - พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ กิกะจูล 2,798.50 1,796.64 1,796.60 2,079.65
  - พลังงานความร้อนใต้พิภพ กิกะจูล 12,303.64 14,399.14 11,645.41 14,019.32
302-1 (c) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 8,590,003.02 11,719,244.63 11,453,074.38 12,582,707.26
  - พลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ กิกะจูล 8,578,506.85 11,631,273.12 11,283,895.36 12,145,997.39
  - พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กิกะจูล 11,496.18 87,971.51 169,179.02 436,709.86
302-3 (a) ความเข้มข้นการใชัพลังงานต่อหน่วยรายได้ กิกะจูลต่อล้านบาท 16.02 22.60 20.55 15.69

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า