การอนุรักษ์พลังงาน

  >  การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรของโลก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้พลังงาน อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง และการใช้พลังงานทางอ้อม เป็นต้น ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการใช้พลังงานเกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงเนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมีตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานและการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนานวัตกรรมหรือมาตรการใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ตลอดจนมีความพยายามเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ทั้งนี้การดำเนินการภายใต้ความมุ่งของเราในเรื่องดังกล่าว ก่อให้เกิดการริเริ่มด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green)

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Store)

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัทดำเนินการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ภายใต้กลยุทธ์ย่อย “ร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Store)” ผ่านโครงการที่หลากหลายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอยส์เย็นสำหรับตู้เย็นขนาดใหญ่ (Vault) สามารถลดการใช้พลังงานต่อเดือนเฉลี่ย 163.78 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อสาขา
 2. โครงการเครื่องปรับอากาศประเภท Inverter ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถลดการใช้พลังงานต่อเดือนเฉลี่ย 864 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อสาขา และลดการปล่อยก๊าซเอนกระจกได้ 7.924 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อสาขา
 3. โครงการหลอดไฟ LED สามารถลดการใช้พลังงานต่อเดือนเฉลี่ย 482.65 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อสาขา
 4. โครงการสำรวจและติดตามสภาพอากาศในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทดลองติดตั้งไปแล้ว 3 สาขา
 5. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สามารถลดการใช้พลังงานรวม* 3,767,102 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,192.82 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
 6. โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็นของตู้แสดงสินค้าชนิดไร้บานประตูเป็นแบบรวมศูนย์ สามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ย 242.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อสาขา และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 698 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อสาขา
 7. โครงการ Knockdown Store นำวัสดุเปลือกอาคารกลับมาใช้ใหม่ ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 64 สาขา
 8. โครงการสถานีอัดประจุไฟฟาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในบริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 19 สาขา

* การลดการใช้พลังงานรวมครอบคลุม ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สยามแม็คโคร และซีพีแรม

โครงการโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

วัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการขนส่งและกระจายสินค้า

บริษัทมีการดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการจัดการพลังงานผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า ลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่ง รถกระจายสินค้า และบริหารจัดการเวลาในการขนส่ง พร้อมทั้งร่วมมือกับบริษัทผู้ขนส่งในการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลยุทธ์ “โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)”

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

 1. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ศูนย์กระจายสินค้า สามารถลดการใช้พลังงานได้ 192,780 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
 2. โครงการ เดลี่ รันเนอร์ (Daily Runner) ติดแผง Solar Cell บนหลังคารถขนส่ง ทดลองติดตั้ง 28 คัน
 3. โครงการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Solar Thermal) สามารถลดการใช้พลังงานได้ 309,370  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 180 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 4. โครงการพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Tube) สามารถลดการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ 27,703 กิโลกรัมต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11.78 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 5. ศูนย์กระจายสินค้าได้รับการรับรองการออกแบบและก่อสร้างอาคารสีเขียว (LEED) จำนวน 2 แห่ง
 6. ศูนย์กระจายสินค้าได้รับการรับรองการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (TREEs) จำนวน 1 แห่ง
 7. ปรับเปลี่ยนขนาดรถให้กับศูนย์กระจายสินค้า สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้ 3,522,189 ลิตรต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9,670 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562