การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

  >  การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ซีพี ออลล์ จำกัด ตระถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน เพราะพลังงานเกี่ยวข้องกับทั้งการดำเนินธุรกิจการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค อีกทั้งการใช้พลังงานส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (climate change) เรามุ่งมั่นจะมีส่วนร่วมที่จะลดผลกระทบดังกล่าวด้วยการส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมหรือมาตรการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ตลอดจนมีความพยายามเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้การดำเนินการภายใต้ความมุ่งของเราในเรื่องดังกล่าว ก่อให้เกิดการริเริ่มด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

ร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน

เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ที่ได้รับการรับรองอาคารเขียวระดับแพลตตินัม ร้านต้นแบบประหยัดพลังงานเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสถาบันอาคารเขียวไทย ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างอาคาร การบริหารจัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน้ำ พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคารการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านและนวัตกรรมอื่นๆ

– รับรองมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ยังเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้การรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนตามข้อกำหนดเฉพาะของบริการร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมทั้งหมด 516 กิโลกรัมต่อปี บริษัทฯ เห็นความสำคัญของนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ระบุว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20% ภายในปี 2563 รวมถึงการสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ จึงส่งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธารา-สแควร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการองค์กรนำร่องภาคบริการที่เข้าร่วมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และต่อยอดด้วยการชดเชยคาร์บอน โดยบริษัทฯ ได้ชดเชยการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทั้งสิ้น 167 ตัน

GREEN Stores
การขยายผลร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ

จากความสำเร็จในการออกแบบและดำเนินการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานในปี 2559 มาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แต่ละประเภทจะถูกขยายผลไปยังร้านสาขาอื่นทั่วประเทศทั้งร้านสาขาที่ถึงกำหนดการบูรณะอุปกรณ์ (Renovate) และร้านสาขาเปิดใหม่ในปี 2560 บริษัทเปิดร้านสาขาสาธิต พี ไอ เอ็มเป็นร้านสะดวกซื้อต้นแบบรูปแบบใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมและการจัดการที่หลากหลายเพื่อช่วยในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดวางผังและบริเวณที่ดีของร้านช่วยลดการใช้รวมถึงการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น จอภาพและหลอดไฟทั้งหมดในร้านเป็นประเภทLED เพื่อการประหยัดพลังงาน มีระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าภายในร้าน เพื่อการปรับปรุงและวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานในร้านตามเวลาจริง (Real Time) ช่วยให้ร้านสามารถติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละวันได้

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทต่อยอดจากร้านสะดวกซื้อต้นแบบสาขาธาราสแควร์ โดยออกแบบให้ร้านมีบริการและการจัดการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่อยู่โดยรอบ ตามหลักการCCC: Convenience Community Center มีบริการบอร์ดชุมชน (Digital Touchscreen) เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารและมีการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่าง Sevy Bot เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งสามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในรูปแบบภาพและตัวอักษรผ่านการจับการเคลื่อนไหวและสื่อสารกับลูกค้าได้ในระยะใกล้สามารถเคลื่อนที่ไปรอบร้านได้ตลอดวัน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ Sevy Bot อาจได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่ร้านสาขาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการบริการให้ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้เป็นผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีภาควิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)โดยปัจจุบันโครงการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสามารถสรุปได้ ดังรูปการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

หากรวมโครงการประหยัดพลังงานทั้งหมดที่เคยได้ทำมา บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานได้ 12.63% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 769 ล้านบาท แสดงดังรูปผลการอนุรักษ์พลังงานของร้านสาขา

นอกจากนี้ยังมีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทลดผลกระทบและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ

  • ที่จอดรถจักรยานอัจฉริยะ จุดบริการจักรยานสาธารณะพร้อมนวัตกรรม smart lock ที่ลูกค้าสามารถปลดล็อก
    ทำการเช่าและชำระค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นการส่งเสริมการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
  • จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับแนวโน้มการใช้รถยนต์ ไฟฟ้าในอนาคตอันไกล โดยเป็นการตอบสนองจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด และเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ายิ่งขึ้น
  • การติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ สามารถเลือก ประหยัดน้ำได้ 2 แบบ ทั้งแบบ 3 ลิตร และ 4.5 ลิตร ซึ่งประหยัดน้ำได้ 12.5% เมื่อเทียบกับ 3/6 ลิตร

GREENLogistics

บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy & Environmental Design: LEED) ซึ่งเป็นหนึ่ง ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอการรับรองจากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council: USGBC) ปัจจุบันได้รับการรับรองแล้ว 2 แห่ง ที่ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย และศูนย์กระจายสินค้าชลบุรีในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าบุรีรัมย์อยู่ระหว่างการขอรับรองเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย(Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability : TREES) โดยสถาบันอาคารเขียวไทย ภายใต้แผนการจัดการพลังงานของบริษัท ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศได้พิจารณามาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจมาใช้ ทั้งการติดตั้งระบบถ่ายเทความร้อนเพื่อนำความร้อนที่เหลือกลับมาใช้ในการดำเนินการที่ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง, สุวรรณภูมิ, มหาชัย, ขอนแก่น, ภูเก็ต, ชลบุรีและมีแผนในการใช้พลังงานทดแทนในศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ โดยในช่วงแรกบริษัทได้ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกบนหลังคาอาคารศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิสุวรรณภูมิ ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัทมุ่งเน้นด้านการจัดการพลังงานเป็นหลักผ่านการดำเนินงาน โครงการลดมลภาวะจากการขนส่งสินค้า บริหารระยะเวลาในการขนส่งให้ลดลง โดยในปี 2560 บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจนับสินค้าที่ร้านสาขาทั่วประเทศ จากเดิมที่มีการดำเนินการตรวจนับสินค้าที่ระหว่างขนถ่ายสินค้า ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นการตรวจนับจากศูนย์กระจายสินค้าและใช้ระบบ “Trust” ที่ร้านสาขาสามารถมั่นใจและเชื่อใจความถูกต้องครบถ้วนในการตรวจนับสินค้าของหน่วยงานอื่นในองค์กร การปรับปรุงนี้ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและมลภาวะจากการติดเครื่องยนต์ไว้เพื่อควบคุมอุณหภูมิตู้เก็บสินค้าของรถขนส่ง ขณะรอกระบวนการตรวจนับให้เสร็จสิ้นในทุกร้านสาขา การดำเนินการดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าบริเวณร้านสาขาลดลง เฉลี่ยปัจจุบันใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที จากเดิม 45 นาที ส่งผลให้ช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซล 83,950 ลิตรต่อปี และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก230 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และลดการใช้กระดาษหรือลดการตัดต้นไม้ 7,656 ต้นต่อปี