นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมทั้งเตรียมแผนและมาตรการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท ตระหนักถึงความความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายธุรกิจสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล รวมไปถึงการเข้าร่วมมาตรฐานด้านความยั่งยืนโดยสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยในฐานะภาคีของข้อตกลงโลก แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาหลักการด้านสิ่งแวดล้อม หลักการที่ 7, 8 และ 9 ดังมีหลักการดังนี้

หลักประการที่ 7 – สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักประการที่ 8 – อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักประการที่ 9 – ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2573 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593
 • ควบคุมการเติบโตการใช้พลังงานรวมสิทธิ (Final Energy) ให้ลดลงเปรียบเทียบกรณีปกติ (Business-as-usual, BAU) ภายในปี 2573 ร้อยละ 25
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในประเทศไทย ภายในปี 2568 สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศ ภายในปี 2573 ร้อยละ 100
 • ลดปริมาณอาหารส่วนเกินหรืออาหารเหลือที่ต้องนำไปทิ้งและลดปริมาณขยะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องนำไปสู่การฝังกลบ ภายในปี 2573 ลดขยะฝังกลบให้เป็น 0
 • ทุกพื้นที่การดำเนินการของธุรกิจ มีโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ หรือองค์กรอิสระภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนการลดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี 2573 ร้อยละ 100

ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัด ประกอบกับบริษัทเล็งเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มสูงขึ้นผ่านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และสะท้อนผ่านการบริหารจัดการต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม อาทิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ความคุ้มค่าของพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นต้น บริษัทได้ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย พร้อมทั้งสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรโดยนโยบายดังกล่าวได้ระบุแนวปฏิบัติสำหรับประเด็นสำคัญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ประเด็น คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การดำเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าว ก่อให้เกิดการริเริ่มด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการขยายผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตัวอย่างการจัดสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ได้แก่ “7 Go Green” ขอบเขตการดำเนินยุทธศาสตร์มุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกของเซเว่นอีเลฟเว่น และการกระจายสินค้าเป็นหลัก “7 Go Green” ได้แก่

1. การบริหารจัดการร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นต้นแบบของการประหยัดพลังงาน การผนวกการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมและการจัดการที่หลากหลายเพื่อช่วยในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ

2. การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy & Environmental Design: LEED) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันการขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัทมุ่งเน้นด้านการจัดการพลังงานเป็นหลักผ่านการดำเนินงาน โครงการลดมลภาวะจากการขนส่งสินค้า บริหารระยะเวลาในการขนส่งให้ลดลง

3. การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ ในการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดของเสียหลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทมีนโยบายให้นำแนวคิด 3R (Reduce – Reuse – Recycle) มาใช้ในการทำงานและจัดให้มีโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Environmental Friendly Packaging ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบเวลาปี 2559-2565

4. การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living)

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและพนักงานที่พิจารณาและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงริเริ่มรณรงค์ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค โดยส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการรวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก สานต่อสู่ โครงการลดและทดแทน เป็นต้น

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า