ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

  >  ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัท ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึง         ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ      สิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการประเมินดังนี้

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญของ ซีพี ออลล์ ประจำปี 2561