ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

  >  ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

กระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัท ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนโดยมีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้