สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  >  สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

กว่า 30 ปีที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจเคียงคู่คนไทย โดยยึดมั่นในหลักการ “3 ประโยชน์” ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ต่อองค์กร เป็นรากฐานและเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในการส่งต่อความสุขไปยังชุมชนและสังคมทั่วประเทศไทย ที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่ว่า เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม ล้วนเป็นความตั้งใจที่เราถ่ายทอดไปทั่วทั้งองค์กร ต่อยอดไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนและการสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

ปรัชญาและแนวคิดในการประกอบธุรกิจเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและรอยยิ้ม ผ่านสินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับทุกช่องทางเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งการตอบสนองความคาดหวังและเตรียมพร้อมสำหรับบริบทของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของบริษัท รวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างรอบด้าน หลักคิดทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกนำมาหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน และได้ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2563 ซึ่งมีความสอดคล้องกับทั้ง 15 ประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมายดังกล่าวถูกถ่ายทอดลงมาเป็นแผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals : SDGs) และได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามกรอบข้อตกลงโลกขององค์การสหประชาติ (United Nations Global Compact) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในการตอบโจทย์ความท้าทายที่หลากหลาย อาทิ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่งใส การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการนวัตกรรม ความสามารถในการบริหารจัดการประเด็นความท้าทายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจทั้งของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพกว้าง ผมเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปี เกิดจากความตั้งใจจริงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนขององค์กร และการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่บริษัทได้รับในเวทีความยั่งยืนระดับโลก ผลการประเมินอันเกิดจากการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอย่างดีที่ระบุถึงประสิทธิภาพขององค์กรเมื่อสะท้อนผ่านมุมมองทางด้านความยั่งยืน และทำให้บริษัทตระหนักถึงประเด็นที่เราทำได้อย่างโดดเด่น รวมถึงประเด็นที่เราอยากทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดแผนกยุทธ์ฉบับใหม่ขององค์กรครอบคลุมปี 2561-2565 จากแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวได้มีการผสมผสานแนวทางด้านความยั่งยืนตามหลักการสากลให้เข้ากับการประกอบธุรกิจ โดยในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์นั้น เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทั้งองค์กรที่มีคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นแกนหลักในการดำเนินการ รวมถึงบริษัทย่อยที่ประสานทำงานร่วมกัน อาทิ การริเริ่มการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ: ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพและเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านการสื่อสารความคาดหวังและการส่งเสริมการดำเนินงานไปยังคู้ค้า พันธมิตรทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอตุสาหกรรมค้าปลีก

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในการทำงานด้านความยั่งยืนของเรา จะมีส่วนช่วยเพิ่มรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม โดยบริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะนี่คือความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม