การสนับสนุนภาคส่วนของสถาบันต่างๆ ในสังคม

บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีการบริหารจัดการด้านคุณค่าทางสังคมผ่านการสนับสนุนและส่งมอบโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล การร่วมลงทุนทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบงบประมาณและสิ่งของ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงานที่ทำร่วมกับบริษัทคิดเป็นมูลค่า ดังนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563