การสนับสนุนภาคส่วนของสถาบันต่างๆ ในสังคม

  >  การสนับสนุนภาคส่วนของสถาบันต่างๆ ในสังคม

บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ให้แก่สังคม เราเชื่อว่าองค์กรไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เว้นแต่ภาคประชาสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน เรามุ่งเป็นผู้นำโดยการทำเป็นแบบอย่างผ่านการเปิดเผยการร่วมส่งเสริมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น โดยในปี 2562  ซีพี ออลล์ ได้ร่วมสนับสนุนและส่งมอบโอกาสผ่านงบประมาณ สิ่งของ กำลังคนจากพนักงานที่มีความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกับบริษัท ดังนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562