การสนับสนุนภาคส่วนของสถาบันต่างๆ ในสังคม

  >  การสนับสนุนภาคส่วนของสถาบันต่างๆ ในสังคม

บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ให้แก่สังคม เราเชื่อว่าองค์กรไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เว้นแต่ภาคประชาสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน เรามุ่งเป็นผู้นำโดยการทำเป็นแบบอย่างผ่านการเปิดเผยการร่วมส่งเสริมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในปี 2561 ซีพี ออลล์ ได้ร่วมสนับสนุนดังนี้

ประเภทของการสนับสนุน จำนวน (บาท)
  เงิน 22,622,498.32
  เวลา ชั่วโมงการทำงานจิตอาสาของพนักงาน (นับเฉพาะการทำงานตามจ้างงานปกติ) 4,110,750
  การบริจาคสิ่งของ นับรวมถึงบริการเพื่อสังคม 141,348,166.39
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเพื่อสังคม 822,150