กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

  >  กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือสิ่งที่สำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ซึ่งได้กำหนดกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทาง มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs), หลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact Principles), แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), Global Reporting Initiative (GRI), Down Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึง หลักความยั่งยืน เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้กำหนดเป็น กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Frame Work or Home of Sustainability) ดังรูป

เพื่อให้บริษัท บรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน บริษัท จะต้องดำเนินพันธกิจที่ท้าทาย โดยการบริหารองค์กรให้เป็นเลิศทางธุรกิจพร้อมกับสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชนสังคมมีความกินดี อยู่ดี มีความสุข สร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก พร้อมกันนั้นจะต้องสร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร โดยบริษัท นำหลักการที่สำคัญมาเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy), ค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG Values), Our Way (CPALL WAY for next 30 years), Total Quality Management (TQM), CP Excellence (แนวทางซีพีสู่ความเป็นเลิศ), The 10 United Nation Global Compact (UNGC), United Nation Development Goals (17SDGS) & United Nation Guiding Principles (UNGP), รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด