กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  >  กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2563 ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการ  บริษัทได้มีการทบทวน และกำหนดนโยบายเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีผลต่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้แก่ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันการฟอกเงิน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายเหล่านี้นอกจากจะถูกกำหนดขึ้นใหม่ให้ครอบคลุมและรัดกุมยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการสื่อสารให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น คู่ค้า รับทราบและเข้าใจ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทสื่อสารนโยบายเหล่านี้ผ่านจดหมายเวียนภายใน การจัดการอบรม แบบทดสอบออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ภายในบริษัท

การดูแลทรัพยากรบุคคล  บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลภายใต้ชื่อ “Recruit – Retain – Retire” เพื่อกำหนดทิศทางตั้งแต่

Recruit การกำหนดคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่บริษัทต้องการ และปลูกฝังผ่านการดำเนินงานด้านการศึกษา รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานกับบริษัท  Retain การพัฒนา และสร้างความผูกพันระหว่างทรัพยากรบุคคลที่ดีและเก่งไว้กับบริษัท ผ่านการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และการสร้างความผูกพันกับบุคลากร  และสุดท้ายคือ Retire การเตรียมความพร้อมและดูแลความเป็นอยู่หลังการเกษียณอายุจากบริษัทผ่านการให้ข้อมูลเรื่องสิทธิตามกฎหมายและ สิทธิประโยชน์ที่ผู้เกษียณอายุที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับจากบริษัทเป็นการตอบแทนความเชื่อใจและความอุตสาหะทั้งแรงกายและแรงใจร่วมกับบริษัท ซึ่งผลการดำเนินงานที่บริษัทมีความภูมิใจอย่างมาก จากโครงการหลัก 3 โครงการ ได้แก่  โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และโครงการระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย ส่งผลให้คะแนนประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทที่สำรวจจากพนักงาน ร้อยละ 74 ของพนักงานทั้งหมดสูงขึ้นเป็นร้อยละ 82  ในปี 2561

การรักษาสิ่งแวดล้อม  บริษัทมุ่งดำเนินงานตามกลยุทธ์ 7-Go Green อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แนวทางเพื่อให้เข้ากับบริบทของการดำเนินกิจการในส่วนต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถผลักดันให้เกิดผลได้ ได้แก่ Green Stores สำหรับร้านสาขาเป็นหลัก Green Logistics สำหรับศูนย์กระจายสินค้า Green Packaging สำหรับบรรจุภัณฑ์ Green Living สำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี  2561 นอกจากการลดการใช้พลังงานแล้ว บริษัทยังดำเนินโครงการเพื่อลดของเสียจากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastics) โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและผลักดันการผนวกการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าทุกกลุ่มผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน  เพื่อให้ก้าวทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด บริษัทโดยศูนย์นวัตกรรม  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Development Office: STIDO)   ร่วมกับสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดย  พัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ  โดยผลงานในปี 2561 ที่เริ่มเห็นผลการดำเนินงานมีดังนี้

ด้านการพัฒนาสินค้า และบริการผ่านพัฒนาสินค้าและการจัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้โดดเด่นยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ ซึ่งเห็นได้ชัดใน 24 shopping ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ   ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทนำแนวความคิด Internet of Things  มาประยุกต์ใช้ผ่านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้านสาขา ซึ่งช่วยแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานก่อนเวลาและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มคุณค่าทางสังคม สร้างการยอมรับจากชุมชน  จากการรับทราบผลสำรวจข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัท กอปรกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสด้านการศึกษาและคุณค่าทางสังคม บริษัทจึงได้พัฒนาโครงการโดยใช้จุดแข็งของบริษัทในเรื่องช่องทางการค้าปลีก มาช่วยเหลือสังคม ชุมชน  โดยพัฒนาโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของเกษตรกร และคู่ค้ารายย่อย ทั้งในพื้นที่การดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการข้อกังวลด้านเศรษฐกิจชุมชนและการจ้างงาน และทั่วประเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม สร้างการยอมรับจากชุมชนของบริษัท

สำหรับคู่ค้ารายย่อย บริษัทมีการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเป็นช่องทางกระจายสินค้าพิเศษโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดผ่านเกณฑ์เบื้องต้น คัดเลือกร้านสาขา 5 สาขา เพื่อทดลองขาย และสนับสนุนการขายด้วยการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ในร้านสาขา พร้อมทั้งติดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยในกรณีที่สินค้าผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทจะสนับสนุนต่อด้วยการขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่สาขาในจังหวัด สู่สาขาในภูมิภาค และสู่สาขาทั่วประเทศตามขั้นตอนตามปกติต่อไป

และด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมจะพัฒนาได้ หากคนในสังคมได้รับโอกาสการเรียนรู้ บริษัทได้ดำเนินโครงการ
1 สาขา 1 ทุนการศึกษา  มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในชุมชนต่าง ๆ  ให้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเครือข่ายอีกด้วย