นายธานินทร์ บูรณมานิต

นายธานินทร์ บูรณมานิต

ตำแหน่ง : กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 28 เมษายน 2553

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี


การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • 2553 – Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-


การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

  • กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

  • 2555 – รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการ และสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)