นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 มีนาคม 2542

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี


การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2544 – Director Certification Program (DCP)
 • 2546 – Company Secretary
 • 2549 – Board Performance Evaluation
 • 2549 – DCP Refresher
 • 2550 – Role of the Compensation Committee
 • 2559 – Driving Company Success with IT Governance (ITG)
 • 2559 – Ethical Leadership Program (ELP)
 • 2561 – National Director Conference 2018 Rising above Disruptions : A Call for Action

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

 • รองประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
 • กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.
 • กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด
 • กรรมการ C.P. Lotus Corporation
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซี.พี. ริเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-