การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561

คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ