ขอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ขอให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย     

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

2. แบบฟอร์มเพื่อขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเนื้อหาของรายงานการประชุมขอให้กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มเพื่อขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561” ตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและส่งโดยจดหมายลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ไปยัง หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบเนื้อหาที่ขอแก้ไขว่าถูกต้องแล้วก็จะทำการแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และแจ้งการแก้ไขในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นการรับรองรายงานการประชุมโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

Download แบบฟอร์มขอให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561