การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 

คำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมเอกสารประกอบ 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562