การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1    เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวัน record date เพื่อกำหนดสิทธิประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และ

2.2    มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ

2.3    สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ข้อ 3.  การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

หมายเหตุ 1 : เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 16 ซอยสาทร 5

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

ข้อ 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1   คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3. หากดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วยเมื่อนับรวมกับของบริษัทแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัท

4.2   ขั้นตอนในการพิจารณา

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 16

ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น