ความยั่งยืน

การสนับสนุนองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกับสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมย์และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสําหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับ ของขวัญ ของชําร่วย และการรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทําใดๆที่อาจนําไปสู่การทุจริต แม้ว่าการกระทํานั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่งด้านการทุจริตมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทําและสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2560 บริษัทไม่มีการใช้จ่ายค่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด มีเพียงค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมการค้าเท่านั้น

จำนวนเงินค่าสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมสมาคมการค้า

บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมให้คำปรึกษา แสดงความคิดเห็น และรับทราบแนวโน้มความต้องการโดยสนับสนุนงบประมาณรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทเข้าไปช่วยสมาคมต่าง ๆ ดังนี้

โดยในปี 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ดังนี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563