ความยั่งยืน

การสนับสนุนองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกับสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมย์และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสําหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับ ของขวัญ ของชําร่วย และการรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทําใดๆที่อาจนําไปสู่การทุจริต แม้ว่าการกระทํานั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่งด้านการทุจริตมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทําและสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2559 บริษัทไม่มีการใช้จ่ายค่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด มีเพียงค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมการค้าเท่านั้น

จำนวนเงินค่าสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมสมาคมการค้า

บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมให้คำปรึกษา แสดงความคิดเห็น และรับทราบแนวโน้มความต้องการโดยสนับสนุนงบประมาณรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทเข้าไปช่วยสมาคมต่าง ๆ ดังนี้

โดยในปี 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ดังนี้

โครงการ Business Accelerator

สนับสนุนระบบการคัดกรองและเครื่องมือพัฒนาผู้ประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับหอการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โครงการนำร่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดำเนินโครงการ Business Accelerator การสนับสนุนระบบการคัดกรอง และเครื่องมือในการพัฒนา ผู้ประกอบการ การประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่รวบรวมองค์ความรู้ การคัดเลือกสินค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทำให้รับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง ก่อนที่จะขยายตลาด สู่ Modern Trade ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตให้พร้อมกลับสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็ง

โครงการ Circular Economy

ซีพี ออลล์ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมีบทบาทในการร่วมเสนอข้อคิดเห็นใน (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ของประเทศ เพื่อเข้าสู่ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” โดยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมมือกันดำเนินโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โครงการคัดแยกขยะ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมทีมงาน PPP Plastic (PPP : Public Private Partnership) ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก โดยรับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวทาง “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

โครงการ e-Tax Invoice ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำความสะดวก บอกต่อบริการรูปแบบใหม่ ด้วยการส่งมอบความสะดวกให้กับลูกค้า เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารด้วยนวัตกรรมใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และใบกำกับภาษีเต็มรูป เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดโลกร้อน โดยสมาชิก ALL Member สามารถรับได้ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven

ทั้งนี้ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

• สะดวก ใบเสร็จฯ ไม่สูญหาย ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
• ลดการใช้ทรัพยากรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
• ปลอดภัย โหลดไฟล์เก็บไว้ที่เครื่องของตนเอง
• รวดเร็ว สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven
• ตอบสนอง Digital Lifestyle

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563