การสนับสนุนองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ

  >  การสนับสนุนองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกบสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมย์และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสําหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับ ของขวัญ ของชําร่วย และการรับรอง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทําใดๆที่อาจนําไปสู่การทุจริต แม้ว่าการกระทํานั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่งด้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆทีเกี่ยวข้อง มีการจัดทําและสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 บริษัทไม่มีการใช้จ่ายค่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด มีเพียงค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมการค้าเท่านั้น

จำนวนเงินค่าสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมสมาคมการค้า

  กิจกรรม 2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 2560 (บาท)
  การวิ่งเต้นเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือโน้มน้าวความคิดของสมาชิกสภานิติบัญญัติ 0 0 0 0
  การรณรงค์การหาเสียงทางการเมือง / สมาคม / ผู้สมัคร 0 0 0 0
  สมาคมการค้าหรือกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี (เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) 1,158,182 1,971,977 1,820,922 7,435,146.87
  อื่นๆ (เช่น การใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการการลงคะแนนเสียงหรือประชามติ) 0 0 0 0
  รวมทั้งหมด 1,158,182 1,971,977 1,820,922 7,435,146.87

สมาคมที่ให้การสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก

ชื่อสมาคม รายละเอียด รวมจำนวนเงินบริจาค ปี 2560 (บาท)
สภาหอการค้าไทย สมาคมการค้า : หอการค้าไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายหลายประการ : เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ สร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 5,554,000
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายจะก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และอุตสาหกรรมฐานความรู้ จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับวิสาหกิจไทยในด้านความสามารถทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจประเภทธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งเป็นทิศทางเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงนี้ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นกลไกหลักสองชนิดที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ 1,000,000
องค์การสหประชาชาติ ในฐานะสมาชิก บริษัทจะสนับสนุนผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 582,225

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เช่น การขับเคลื่อนให้สังคมโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

  • การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การขยายธุรกิจส่งผลให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการขอรับใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตสามารถทับซ้อนกันได้ในบางขอบเขต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐผ่านสภาหอการค้าและกระทรวงพาณิชย์ โดยความตั้งใจของบริษัทคือการลดความซับซ้อนของกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมเอกสาร ด้วยเหตุนี้จะช่วยขยายธุรกิจโดยรวมในประเทศไทยได้ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ในปี พ.ศ.2560 ประมาณ 2,773,000 บาท)
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พร้อมประกาศมอบรางวัลสินค้าสุดยอดนวัตกรรม (ค่าใช้จ่ายสำหรับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ในปี พ.ศ.2560 ประมาณ 2,798,215 บาท)